תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983 - חניית אופניים 23/6/16

פורסם: 30 ביוני 2016, 12:34 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 2 ביולי 2016, 12:46 ]
תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) עודכנו בתאריך 23/6/2016. להלן העדכונים הנוגעים לחניית אופניים:

"מיתקן חניה לאופניים" – מיתקן המעוגן לרצפת המשטח או לקיר, המאפשר חניית אופניים בעמידה או בתלייה ונעילת שלדת האופניים או גלגל אחד שלהם לפחות, במנעול;

שינויים בסמכות מוסד תכנון
תק' תשע"ו-2016

2.      (א) מוסד תכנון רשאי לקבוע מספר שונה של מקומות חניה מזה הקבוע בתוספת במסגרת תכנית מיתאר מקומית לכלל היישוב או לחלק משמעותי ממנו, אשר אחת ממטרותיה העיקריות היא קביעת מקומות ושטחי חניה עם התייחסות למתע"ן.

         (ב)  מוסד תכנון רשאי לקבוע בתכנית מספר מקומות חניה נמוך מהמספר המזערי שנקבע בתוספת אם ראה שיש בכך כדי לענות על צורכי התכנון והתחבורה באזור; הוראות תקנה זו לא יחולו על מקומות חניה לאופניים.


מקומות חניה לאופניים
תק' תשע"ו-2016

2ב.    (א) בהיתר בנייה ייקבע מספר מקומות החניה הנדרש לאופניים על פי שימושי הקרקע, כמפורט בחלק ג' בתוספת.

         (ב)  בכל מקום חניה לאופניים יותקן מיתקן חניה לאופניים; ניתן לקשור אופניים משני צדי המיתקן וכל צד יחושב כמקום חניה אחד.

         (ג)  מקום חניה לאופניים יהיה בחדר סגור המהווה חלק בלתי נפרד מהמבנה, אלא אם כן נקבע אחרת בחלק ג' בתוספת; הותרה התקנת מקומות חניה לאופניים מחוץ למבנה, יהיו מקומות חניה אלה בתחום המגרש אלא אם כן נקבע אחרת בחלק ג' בתוספת; לכל מקום חניה לאופניים תובטח גישה נאותה וישירה.


תק' תשע"ו-2016

חלק ג': מספר מקומות חניה לאופניים – מספר מזערי

שימוש קרקע

מס' מקומות חניה לאופניים

מיקום מקומות החניה לאופניים

בניין למגורים הכולל יותר משתי יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף

1 לכל יחידת דיור

ניתן למקום עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מעונות סטודנטים

1 לכל 5 סטודנטים

ניתן למקם עד 25% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

משרדים ותעשיה עתירת ידע

1 לכל 250 מ"ר

ניתן למקם עד 20% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מסחר ותעשיה קלה

1 לכל 300 מ"ר

ניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מוסדות חינוך

1 לכל 10 תלמידים

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מרכז קהילתי, בית תרבות, מתנ"ס, ספרייה ומוזאון

1 לכל 100 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

שירותי בריאות (מרפאות, בתי חולים)

1 לכל 300 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מוסדות ציבור אחרים

1 לכל 500 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

תחנת רכבת שאינה עירונית, מרכזי תחבורה משולבים

100 מקומות חניה לתחנה

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין ומחוץ למגרש

Comments