שותפים לדרך - נוהל העבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות

פורסם: 21 בדצמ׳ 2013, 2:20 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 21 בדצמ׳ 2013, 2:21 ]
משרד התחבורה, 19/12/2013
אגף תשתיות ותיאום תחבורתי אמון על השקעות משרד התחבורה בתשתיות יבשתיות עבור רכבים פרטיים ורכבי הסעת המונים, הן ברשת הארצית והן ברשת העירונית.
פעילות האגף בתקצוב הפרויקטים השונים מוכוונת להעלאת רמת השירות והבטיחות למשתמשים בדרך ולתמיכה בצמיחת המשק תוך צמצום פערים חברתיים וכלכליים במדינה. אגף תשתיות ותיאום תחבורתי מפרסם את חוברת "שותפים לדרך" המרכזת את נוהל העבודה המעודכן של אגף תשתיות ותיאום עם הרשויות המקומיות בכל הנוגע להשקעה בפיתוח מערכות התחבורה העירוניות. (כסליו תשע”ד, נובמבר 2013).לאתר משרד התחבורה לחץ כאן

תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות

      100_tastiyot.jpgנוהל עבודה של משרד התחבורה עם הרשויות המקומיות בתחום תקציבי בטיחות ופיתוח תשתיות. על פי פקודת העיריות, הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית לפיתוח, לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות, תמרורים ומתקני תחבורה אחרים הנמצאים בתחום שיפוטה. אחריות זו כוללת גם את גיוס כל המקורות הדרושים למימון ביצוע העבודות השונות. 
אגף תשתיות ותיאום תחבורתי מפרסם את חוברת "שותפים לדרך" המרכזת את נוהל העבודה המעודכן (כסליו תשע”ד, נובמבר 2013).
לאתר משרד התחבורה לחץ כאן

נוהל עבודה - רקע

על פי פקודת העיריות, הרשות המקומית היא האחראית לפיתוח, לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות, תמרורים ומתקני תחבורה. אחריות זו כוללת גם את גיוס כל המקורות הדרושים למימון ביצוע העבודות השונות.
תקציב משרד התחבורה הוא אחד המקורות האפשריים למימון פרויקטים תחבורתיים המבוצעים ע״י הרשות המקומית.

בנוהל המפורט בהמשך, יפורטו כלל השיקולים, הקריטריונים ותהליכי העבודה המנחים את משרד התחבורה בעת הקצאת תקציב המשרד להשתתפות בפרויקטים ברשויות המקומיות, ובעת ביצוע התשלום בפועל.

יש להדגיש כי קיום הנוהל הינו תנאי הכרחי לבחינת אפשרות השתתפות תקציבית של המשרד ולתשלום ההשתתפות בפועל. ההכרעה הסופית בדבר השתתפות המשרד בתקצוב פרויקטים תקבע על פי סדרי העדיפויות של המשרד, בהתאם למגבלות התקציב
.

לאתר משרד התחבורה לחץ כאן


סוגי הפרויקטים בהם משתתף משרד התחבורה

בהתבסס על המטרות שפורטו לעיל, הוגדרו סוגי הפרויקטים העיקריים שמשרד התחבורה משתתף במימונם. להלן יפורטו הקריטריונים לכל סוג פרויקט. קריטריונים אלו מהווים תנאי סף לבחינת תקצוב המשרד

3.1 שיפור הבטיחות במערכת הדרכים העירונית

פרויקטי תשתית בטיחותיים

נקודת תורפה בטיחותית מוגדרת כקטע דרך בין שני צמתים או צומת בו התרחשו תאונות עם נפגעים (לפחות שתיים) בשנים האחרונות, ו/או נקודות תורפה בטיחותיות הסמוכות (מרחק של עד 500 מטר) למוסדות חינוך.

דוגמאות לסוגי הפרויקטים הנכללים בקטגוריה של שיפור הבטיחות במקומות שהוגדרו והוכרו כנקודות תורפה בטיחותיות:

·         טיפול נקודתי בקטע דרך עירונית או צומת עירוני על ידי הסדרת צמתים, יצירת מעגל תנועה ושיפור הגיאומטריה.

·         טיפול והסדרה של קטע דרך עירונית או צומת עירוני, המאופיין בכך שרמת הסלילה במקום נמוכה באופן משמעותי מזו שנקבעה בהנחיות התכנון.

·         יצירת הסדרים להפרדת הולכי רגל מתנועת כלי רכב.

·         התקנת תאורת כביש בקטעי דרך עם שיעור גבוה של תאונות לילה.

·         הסדרי מיתון תנועה והסדרי בטיחות מיוחדים בסביבת בתי ספר.

·         התקנת מעקות בטיחות וגדרות מאושרים בין מסלולי הנסיעה.

·         סימון בטיחותי של כבישים, לדוגמא ליד מוסדות חינוך ותחנות אוטובוס.

·         הסדרים למיתון תנועה בקטעי דרך (לדוגמא פסי האטה, הצרת נתיבים ועוד).

·         תמרורים מאירים ומוארים להולכי רגל.

3.4 עידוד שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש יום-יומי ברכב פרטי על ידי קידום תשתית שבילי אופניים

המשרד יבחן השתתפות בפרויקטים המעודדים שימוש ברכיבה על אופניים כתחליף לשימוש יום-יומי ברכב פרטי, וזאת על ידי הסדרת תשתית שבילי אופניים בטוחה. המשרד אינו משתתף בפרויקטי תשתית שבילי אופניים שמטרתם רכיבת פנאי, נופש וספורט.

דוגמאות לפרויקטים מסוג זה:

·         תשתית שבילי אופניים המובילים למרכזי תחבורה (תחנות רכבת, תחנות מרכזיות וכדומה).

·         תשתית המשמשת לנסיעות יומיומיות לאזורי תעסוקה.

·         תשתית המשמשת לנסיעות יומיומיות למוסדות חינוך.

·         הסדרים לחניית אופניים במקומות מיועדים.

יש להקפיד על תכנון השבילים בהתאם להנחיות התכנון של משרד התחבורה.

לאתר משרד התחבורה לחץ כאן

אופן הגשת בקשות הרשות המקומית (תכנית עבודה שנתית(

·         ככלל, בקשות הרשות יוגשו עד ה- 31.7 מדי שנה.

·         הבקשות המוגשות תהיינה לתכנית העבודה של השנה הקלנדארית העוקבת.

·         בקשות הרשות תוגשנה על גבי טופס בקשה מקוון.


טופס זה מרכז את בקשת הרשות המקומית להשתתפות משרד התחבורה במימון פרויקטים תחבורתיים ומכיל פירוט באשר לכל סוג פרויקט מבוקש באופן שיאפשר למשרד לבחון בצורה מעמיקה ושוויונית את בקשות הרשות.

הטופס מכיל "שדות חובה" אשר ללא מילויים לא ניתן יהיה להשלים את הגשת הבקשה. ממלא הטופס יתבקש בשלבים מסוימים בעת מילוי הטופס לצרף מפות של אזור הפרויקט וסיכומי דיון עם גורמים במשרד התחבורה הנוגעים לפרויקט. יש להקפיד כי יצורף חומר עדכני, ברור וקריא וכי הטופס ממולא ביסודיות ומקצועיות מרביות, כמו כן יש לוודא כי הטופס אכן משקף נכונה את סדרי העדיפויות העדכניים של הרשות המקומית.

Comments