תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983 - עדכון 23/6/2016

פורסם: 2 ביולי 2016, 12:31 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 2 ביולי 2016, 12:49 ]
כון 23/6/2016

תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983

רשויות ומשפט מנהלי – תכנון ובניה

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 1א

תקן למקומות חניה

Go

3

סעיף 2

שינויים בסמכות מוסד תכנון

Go

3

סעיף 2א

מספר קומות חניה

Go

3

סעיף 2ב

מקומות חניה לאופניים

Go

3

סעיף 2ג

מקומות חניה לאופנועים

Go

3

סעיף 2ד

חניה תפעולית

Go

4

סעיף 2ה

העלאה והורדה של נוסעים

Go

4

סעיף 2ו

אזור סגור לכלי רכב

Go

4

סעיף 2ז

בניין המיועד לשימור

Go

4

סעיף 5

רשום חניון ציבורי על שם הרשות המקומית

Go

4

סעיף 6

דין הוראות קיימות

Go

4

סעיף 8

תחילה

Go

4

 

תוספת

Go

4

 

חלק א': קביעת מקומות חניה – הוראות כלליות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

חובת התקנת מקומות חניה

Go

4

סעיף 3

הקמת חניון ציבורי

Go

5

סעיף 4

יעוד מקומות לחניון ציבורי

Go

5

סעיף 5

שימושי קרקע מעורבים

Go

5

סעיף 6

חישוב מספר המקומות

Go

5

סעיף 7

שימושים אחרים

Go

5

סעיף 8

מקומות חניה נגישים

Go

5

 

חלק ב': מקומות חניה לכלי רכב

Go

5

 

חלק ג': מספר מקומות חניה לאופניים – מספר מזערי

Go

8

 

חלק ד': מספר מקומות חניה לאופנועים

Go

9

 


תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

תק' תשע"ו-2016

 
1.       בתקנות אלה –

           "אופנוע" – כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961;

           "אזור א'" – אזור הנמצא במרחק אווירי של עד 300 מטרים מציר מתע"ן ועד גבול המגרש שנדרשים בו מקומות החניה; ואולם במתע"ן שהוא רכבת שאינה עירונית יימדד אזור א' ברדיוס של 300 מטר מכל יציאת הולכי רגל מתחנה;

           "אזור ב'" – אזור הנמצא במרחק אווירי שבין 300 מטרים ועד 600 מטרים מציר מתע"ן ועד גבול המגרש שבו נדרשים מקומות החניה; ואולם במתע"ן שהוא רכבת שאינה עירונית יימדד אזור ב' ברדיוס של 300 מטר ועד 600 מטר מכל יציאת הולכי רגל מתחנה;

           "אזור ג'" – שטח בתחום יישוב שחלה בו תכנית למתע"ן, שאינו בתחום אזור א' או אזור ב';

           "דירה קטנה" – דירה אשר שטחה הוא 30 מ"ר לפחות ו-80 מ"ר לכל היותר;

           "יח"ד" – יחידת דיור;

           "כלי רכב" – למעט רכב דו-גלגלי;

           "מסחר שכונתי" – אזור המיועד בעיקרו למסחר, במרחב המיועד ברובו למגורים, וזכויות הבנייה לשטח עיקרי אינן עולות על 3,000 מ"ר;

           "מספר טווח" – מספר מזערי ומספר מרבי של מקומות החניה שקובעת התוספת לשימושי הקרקע;

           "מספר מזערי" – מספר מקומות החניה הנמוך ביותר שקובעת התוספת לשימושי הקרקע;

           "מספר מרבי" – מספר מקומות החניה הגבוה ביותר שקובעת התוספת לשימושי הקרקע;

           "מתע"ן" – מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים, מסילתית ושאינה מסילתית, הפועלת בנתיב נפרד או בלעדי לאורך 6 קילומטרים לפחות, אשר היצע מקומות הנסיעה בה עולה על 3,000 לשעה בכל כיוון;

           "מיתקן חניה לאופניים" – מיתקן המעוגן לרצפת המשטח או לקיר, המאפשר חניית אופניים בעמידה או בתלייה ונעילת שלדת האופניים או גלגל אחד שלהם לפחות, במנעול;

           "רכבת שאינה עירונית" – רכבת בתפעול חברת רכבת ישראל בע"מ.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1436

הוספת תקנה 1

תקן למקומות חניה

תק' תשע"ג-2012

תק' תשע"ו-2016

 
1א.     (א)  מספר מקומות החניה יהיה בהתאם לקבוע בתוספת; ואולם ביישוב אשר בו מתע"ן שהוא רק רכבת שאינה עירונית, ייקבעו מקומות החניה באזור התחנה לפי אזור א' ואזור ב', ובשאר שטח היישוב ייקבעו מקומות החניה לפי המפורט בתוספת לגבי יישוב בלא מתע"ן.

תק' תשע"ג-2012

תק' תשע"ו-2016

 
           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), צמצום במקומות חניה במקום ציבורי קיים למספר נמוך מהקבוע בתוספת לצורך התקנת מקומות חניה נגישים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), לא תיחשב לסטייה מהוראות התוספת החלה במקום החניה החמישי; לעניין זה, "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, או שניתנים בהם שירותי בריאות.

מיום 16.1.2013

תק' תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7192 מיום 17.12.2012 עמ' 310

1. (א) במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה, יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות החניה כמפורט בתוספת (להלן - התקן) כל עוד לא נקבעה תכנית מיתאר כאמור.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), צמצום במקומות חניה במקום ציבורי קיים למספר נמוך מהתקן לצורך התקנת מקומות חניה נגישים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), לא תיחשב לסטייה מהוראות התקן החל במקום החניה החמישי; לעניין זה, "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, או שניתנים בהם שירותי בריאות.

 

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1436, 1437

1. 1א. (א) במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה, יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות החניה כמפורט בתוספת (להלן – התקן) כל עוד לא נקבעה תכנית מיתאר כאמור.

(א) מספר מקומות החניה יהיה בהתאם לקבוע בתוספת; ואולם ביישוב אשר בו מתע"ן שהוא רק רכבת שאינה עירונית, ייקבעו מקומות החניה באזור התחנה לפי אזור א' ואזור ב', ובשאר שטח היישוב ייקבעו מקומות החניה לפי המפורט בתוספת לגבי יישוב בלא מתע"ן.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), צמצום במקומות חניה במקום ציבורי קיים למספר נמוך מהתקן מהקבוע בתוספת לצורך התקנת מקומות חניה נגישים לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות), לא תיחשב לסטייה מהוראות התקן החל התוספת החלה במקום החניה החמישי; לעניין זה, "מקום ציבורי קיים" – כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובכלל זה מקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, או שניתנים בהם שירותי בריאות.

שינויים בסמכות מוסד תכנון

תק' תשע"ו-2016

 
2.       (א)  מוסד תכנון רשאי לקבוע מספר שונה של מקומות חניה מזה הקבוע בתוספת במסגרת תכנית מיתאר מקומית לכלל היישוב או לחלק משמעותי ממנו, אשר אחת ממטרותיה העיקריות היא קביעת מקומות ושטחי חניה עם התייחסות למתע"ן.

           (ב)  מוסד תכנון רשאי לקבוע בתכנית מספר מקומות חניה נמוך מהמספר המזערי שנקבע בתוספת אם ראה שיש בכך כדי לענות על צורכי התכנון והתחבורה באזור; הוראות תקנה זו לא יחולו על מקומות חניה לאופניים.

           (ג)   מוסד תכנון רשאי לקבוע בתכנית מתחם, הכולל כמה מגרשים סמוכים שקיים ביניהם מעבר חופשי ממגרש למגרש ובתחומו רשאית רשות הרישוי לקבוע לכל מגרש מספר מקומות חניה גבוה או נמוך מהמספר שנקבע בתוספת, ובלבד שסך מקומות החניה במתחם כולו תואם את מקומות החניה הנדרשים על פי התוספת בכל המגרשים, על פי שימושי הקרקע הקבועים בהם.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1437

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

תקן חניה בתכנית מיתאר מקומית

2. מוסד תכנון רשאי לאשר תקן למקומות חניה במסגרת תכנית מיתאר מקומית, שפרטיה שונים מהוראות התקן, אם ראה לעשות כן מטעמים של צרכים מקומיים שיפורטו בהנמקה שתצורף לתכנית.

מספר קומות חניה

תק' תשע"ו-2016

 
2א.     (א)  רשות הרישוי רשאית לקבוע בהיתר הבנייה מספר מקומות חניה גבוה מהמספר המזערי, נמוך מהמספר המרבי או בתחום מספר הטווח.

           (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), לא קבעה תכנית מספר מקומות חניה השונה מן הקבוע בתוספת, רשאית רשות הרישוי לקבוע בהיתר לבניית מבנה לפי פרט 1.4 או 1.5 לתוספת, מספר מקומות חניה נמוך מהאמור בתוספת, אם ראתה שיש בכך כדי לענות על צורכי התכנון והתחבורה באזור.

           (ג)   על אף האמור בתוספת, ביישובים במחוזות הצפון והדרום שאין בהם תכנית למתע"ן כמשמעותה בתוספת, רשאית רשות הרישוי המקומית להוסיף בהיתר הבנייה עד 25 אחוזים מקומות חניה על הקבוע בתוספת.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1437

הוספת תקנה 2א

מקומות חניה לאופניים

תק' תשע"ו-2016

 
2ב.     (א)  בהיתר בנייה ייקבע מספר מקומות החניה הנדרש לאופניים על פי שימושי הקרקע, כמפורט בחלק ג' בתוספת.

           (ב)  בכל מקום חניה לאופניים יותקן מיתקן חניה לאופניים; ניתן לקשור אופניים משני צדי המיתקן וכל צד יחושב כמקום חניה אחד.

           (ג)   מקום חניה לאופניים יהיה בחדר סגור המהווה חלק בלתי נפרד מהמבנה, אלא אם כן נקבע אחרת בחלק ג' בתוספת; הותרה התקנת מקומות חניה לאופניים מחוץ למבנה, יהיו מקומות חניה אלה בתחום המגרש אלא אם כן נקבע אחרת בחלק ג' בתוספת; לכל מקום חניה לאופניים תובטח גישה נאותה וישירה.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

הוספת תקנה 2ב

מקומות חניה לאופנועים

תק' תשע"ו-2016

 
2ג.      (א)  בהיתר בניה ייקבעו מספר מקומות החניה הנדרשים לאופנועים על פי שימושי הקרקע, כמפורט בחלק ד' לתוספת.

           (ב)  מקומות החניה לאופנועים ימוקמו בתחום המגרש.

           (ג)   בכל מקום חניה לאופנוע יהיה עוגן קשירה, המחובר לרצפת משטח החניה או לקיר, המאפשר נעילה של האופנוע.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

הוספת תקנה 2ג

חניה תפעולית

תק' תשע"ו-2016

 
2ד.     (א)  בהיתר בנייה ייקבעו מקומות לחניה תפעולית של משאית, בתחום המגרש או בסמוך לו, על פי שימושי הקרקע, נוסף על מקומות החניה שנקבעו בתוספת.

           (ב)  דרישה למקום לחניה תפעולית כאמור בתקנת משנה (א), תבוא נוסף על דרישה למקומות החניה לפי תקנות אלה לרכב פרטי.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

הוספת תקנה 2ד

העלאה והורדה של נוסעים

תק' תשע"ו-2016

 
2ה.     רשות הרישוי המקומית רשאית לקבוע דרישות למפרץ חניה אחד או יותר אשר ישמשו להעלאה והורדה של נוסעים בתחום המגרש או בדרך סמוכה.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

הוספת תקנה 2ה

אזור סגור לכלי רכב

תק' תשע"ו-2016

 
2ו.      באזור שנקבע על ידי המפקח על התעבורה או רשות תימרור מקומית או שנקבע בתכנית כאזור סגור לכניסת כלי רכב, רשאית רשות הרישוי המקומית להפחית מקומות חניה מן הקבוע בתוספת, או שלא לקבוע מקומות חניה כלל.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

הוספת תקנה 2ו

בניין המיועד לשימור

תק' תשע"ו-2016

 
2ז.      במגרש אשר בו בניין המיועד לשימוש על פי תכנית או על פי החלטת ועדה מקומית, רשאית רשות הרישוי המקומית להפחית מקומות חניה מן הקבוע בתוספת.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

הוספת תקנה 2ז

תק' תשע"ו-2016

 
3.       (בוטלה).

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

ביטול תקנה 3

הנוסח הקודם:

הוראה בתכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת

3. תכנית מיתאר מקומית או תכנית מפורטת תכלול הוראה הקובעת אם חל על התכנית התקן לפי תקנה 1 או תכנית אחרת למקומות חניה לפי תקנה 2.

תק' תשע"ו-2016

 
4.       (בוטלה).

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

ביטול תקנה 4

הנוסח הקודם:

סטיה וביצוע בשלבים

4. ועדה מקומית, באישור ועדה מחוזית, רשאית –

(1) לאשר לגבי אתר בניה מסוים סטיה מהוראות התקן, אם תנאים מקומיים, פיזיים ותפעוליים, מחייבים זאת;

(2) לקבוע כי הוראות התקן יבוצעו בשלבים.

רשום חניון ציבורי על שם הרשות המקומית

 
5.    מותר להורות בתכנית מפורטת או בתכנית מיתאר מקומית, כי שטח המיועד לחניון ציבורי כמשמעותו בתוספת, הדרוש, לדעת מוסד התכנון, לאותה תכנית, יועמד לרשות הציבור על פי הסדרים שייקבעו, או יוקנה לרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין ויירשם על שמה בפנקסי המקרקעין כמכר ללא תמורה, ובלבד שתירשם בספרי המקרקעין הערת אזהרה שלפיה מקרקעין אלה ישמשו לאותה מטרה בלבד;

           שונה יעוד המקרקעין בתכנית כאמור, יחול סעיף 196 לחוק בשינויים המחוייבים.

דין הוראות קיימות

 
6.    תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות בדבר מקומות חניה בתכניות שהן בתוקף ביום תחילתן של תקנות אלה.

תק' תשע"ו-2016

 
7.       (בוטלה).

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

ביטול תקנה 7

הנוסח הקודם:

שמירת דין

7. תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

תחילה

 
8.    תחילתן של תקנות אלה שנתיים מיום פרסומן.

 

תק' תשס"ד-2004

 
תוספת

(תקנה 1)

מיום 24.7.1985

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 707

תוספת

(סעיף 1) (תקנה 1)

תק' תשע"ו-2016

 
חלק א': קביעת מקומות חניה – הוראות כלליות

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1438

חלק א': תקן קביעת מקומות חניה – הוראות כלליות

הגדרות

 
1.        בתוספת זו –

           "מקום חניה" - שטח המיועד לחניית כלי רכב אחד, הכולל הן את שטח משבצת החניה והן את שטח התימרון לכניסה ויציאה, כפי שנקבע בתכנית המציגה את סידור מקומות החניה, ובהעדר תכנית כאמור - שטח של 25 מ"ר לרכב פרטי, 60 מ"ר למשאית ו-100 מ"ר לאוטובוס;

           "חניון" - מגרש או בנין המיועד כולו או חלקו לחניית כלי רכב;

           "חניון ציבורי" - חניון המיועד לשימוש הציבור ואשר מקומות החניה שבו אינם מוצמדים למשתמשים מסויימים;

           "מקום לחניה תפעולית" - מקום חניה לפריקה או לטעינה, להעלאת נוסעים או להורדתם, או לרכב שירותים או הצלה, לצרכי השימוש בנכס או תפעולו;

           "שטח שימושי קרקע" - שטח במטרים רבועים (מ"ר) המיועד לשימוש קרקע מסויים כפי שהוא מחושב לצורך מתן היתר בניה, אלא אם נאמר אחרת בתוספת זו.

חובת התקנת מקומות חניה

תק' תשע"ו-2016

 
2.        (א)  היתר בנייה יחייב התקנת מקומות חניה בתחום המגרש שאותו הם משמשים כאמור בתקנות אלה, לרבות שטח התמרון לכניסה ויציאה של כלי רכב הנדרש לפי שימושי הקרקע, מיקומו ביחס לציר מתע"ן או תחנה במתע"ן, כמפורט בתוספת זו.

תק' תשס"ד-2004

תק' תשע"ו-2016

 
           (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדה מקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה לפי תוספת זו, כולם או מקצתם, משיקולים שבתכנון, סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להשתתף בהתקנתם של אותם מקומות חניה בחניון ציבורי שמחוץ לנכס נושא ההיתר, שלמימונו הוקמה קרן, ובלבד שהחניון מוקם בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר או שהוקם בחמש השנים לפני הוצאת היתר הבנייה ושהמרחק בין הנכס לבין החניון הציבורי, לא יעלה על 350 מטרים במרחק אווירי.

תק' תשע"ו-2016

 
           (ג)   מוסד תכנון לא תאשר תכנית כאמור המתייחסת לבניית מקומות חניה בחניון ציבורי, אלא אם כן שוכנעה כי הוקמה קרן למימון חניון ציבורי האמור.

תק' תשע"ו-2016

 
           (ד)  הוראות פרט משנה (ב) לא יחולו על חניה תפעולית.

תק' תשע"ו-2016

 
           (ה)  הגבלת מרחק ההליכה כאמור בפרט משנה (א), לא תחול בתכנית מפורטת הכוללת חניון משותף למספר נכסים.

מיום 24.7.1985

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 707

החלפת סעיף קטן 2(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה לפי התקן, כולם או מקצתם, משיקולים שבתכנון, סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להתקינם במקום שמחוץ לנכס, או להשתתף בהתקנתם בחניון ציבורי, המוקם על פי תכנית מאושרת שלביצועה הוקמה קרן למימון החניון האמור, הכל בהתאם להוראות התכנית המגדירות את מספר מקומות החניה ומועדי הביצוע, ובלבד שמרחק ההליכה בין הנכס לבין החניה לא יעלה על המפורט להלן:

גודל הרשות המקומית אזור מגורים לרבות בתי הארחה אזורים אחרים

רשות גדולה   100 מטרים 250 מטרים

רשות בינונית  100 מטרים 200 מטרים

רשות קטנה   100 מטרים 100 מטרים

בסעיף זה –

"רשות גדולה" – ירושלים, תל-אביב וחיפה;

"רשות בינונית" – אשקלון, באר-שבע, בני-ברק, בת-ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, נתניה, פתח-תקוה, ראשון-לציון, רחובות, רמת גן;

"רשות קטנה" – כל שאר הרשויות המקומיות.

 

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

2. (א) היתר בניה יחייב להתקין באתר הבניה, או בסמוך לו, מספר מקומות חניה כמפורט בתוספת זו.

(א) היתר בנייה יחייב התקנת מקומות חניה בתחום המגרש שאותו הם משמשים כאמור בתקנות אלה, לרבות שטח התמרון לכניסה ויציאה של כלי רכב הנדרש לפי שימושי הקרקע, מיקומו ביחס לציר מתע"ן או תחנה במתע"ן, כמפורט בתוספת זו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדה מקומית לפטור מן החובה להתקין מקומות חניה לפי התקן תוספת זו, כולם או מקצתם, משיקולים שבתכנון, סביבה או תחבורה ולחייב מבקש היתר בניה להשתתף בהתקנתם של אותם מקומות חניה בחניון ציבורי שמחוץ לנכס נושא ההיתר, שלמימונו הוקמה קרן, ובלבד שהחניון מוקם בתוך עשר שנים ממועד מתן ההיתר או שהוקם בחמש השנים לפני הוצאת היתר הבנייה ושהמרחק בין הנכס לבין החניון הציבורי, לא יעלה על 350 מטרים במרחק אווירי.

(ג) ועדה מחוזית מוסד תכנון לא תאשר תכנית כאמור המתייחסת לבניית מקומות חניה בחניון ציבורי, אלא אם כן שוכנעה כי הוקמה קרן למימון חניון ציבורי האמור.

(ד) הוראות סעיף קטן פרט משנה (ב) לא יחולו על חניה תפעולית.

(ה) הגבלת מרחק ההליכה כאמור בסעיף קטן בפרט משנה (א), לא תחול בתכנית מפורטת הכוללת חניון משותף למספר נכסים.

תק' תשע"ו-2016

 
2א.      ועדה מקומית רשאית להקטין את תחום אזור א' ואזור ב' בכיוון אחד או יותר, במקרים שהוכח לה כי תנאי הטופוגרפיה מקשים על הליכה הולכי רגל, או כאשר מרחקי ההליכה מתארכים כתוצאה מקשיי נגישות להולכי רגל.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

הוספת פרט 2א

הקמת חניון ציבורי

 
3.        הקמת חניון ציבורי תיעשה על פי תכנית מאושרת.

יעוד מקומות לחניון ציבורי

תק' תשע"ו-2016

 
4.        (א)  חניון אשר מספר מקומות החניה שבו, כמתחייב מתוספת זו לשימוש שאינו למגורים, עולה על 40, רשאית הועדה המקומית ליעדו, כולו או מקצתו, לחניון ציבורי.

           (ב)  חניון ציבורי יכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות פרטית ויכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות ציבורית.

תק' תשע"ו-2016

 
           (ג)   את סדרי החניה בחניון ציבורי תקבע הרשות המקומית ורשאית היא לקבוע הוראות לעניין הסדרי מינויים בחניון כאמור.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

4. (א) חניון אשר מספר מקומות החניה שבו, כמתחייב מהתקן מתוספת זו לשימוש שאינו למגורים, עולה על 40, רשאית הועדה המקומית ליעדו, כולו או מקצתו, לחניון ציבורי.

(ב) חניון ציבורי יכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות פרטית ויכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות ציבורית.

(ג) את סדרי החניה בחניון ציבורי תקבע הרשות המקומית ורשאית היא לקבוע הוראות לעניין הסדרי מינויים בחניון כאמור.

שימושי קרקע מעורבים

תק' תשע"ו-2016

 
5.        בנין שהותרו בו שימושים שונים והחניון לשימושים אלה משותף, רשאית הועדה המקומית להקל בדרישות החניה המצטברות ולקבוע כי חישוב מספר מקומות החנייה ייעשה בהתאם להצטברות המרבית של מקומות החניה בעת ובעונה אחת, לפי חלקי היממה, ובכפוף לתנאים אלה:

(1)   החניון יהיה ציבורי ולא יוצמד לשימוש מסויים;

(2)   חניה למגורים שתוצמד ליחידות הדיור לא תיכלל במסגרת החישובים המצטברים;

(3)   מרחק ההליכה המרבי ממקום החניה הרחוק ביותר ועד לכניסה לבנין לא יעלה על 250 מטרים.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

5. בנין שהותרו בו שימושים שונים והחניון לשימושים אלה משותף, רשאית הועדה המקומית להקל בדרישות החניה המצטברות ולקבוע כי חישוב מספר מקומות החנייה ייעשה בהתאם להצטברות המרבית של מקומות החניה בעת ובעונה אחת, לפי חלקי היממה, כאשר אחוז הדרישה בכל חלק יחושב על פי הטבלה שלהלן ובכפוף לתנאים אלה:

(1) החניון יהיה ציבורי ולא יוצמד לשימוש מסויים;

(2) חניה למגורים שתוצמד ליחידות הדיור לא תיכלל במסגרת החישובים המצטברים;

(3) מרחק ההליכה המרבי ממקום החניה הרחוק ביותר ועד לכניסה לבנין לא יעלה על 250 מטרים.

הדרישה למקומות חניה לפי

שימוש הקרקע חלקי היממה באחוזים

לפני הצהרים אחרי הצהרים ערב ולילה

מגורים (החניה לא צמודה ליחידות הדיור) 40% 80% 100%

חנויות, מסחר 80% 100% 10%

משרדים 100% 70% 10%

אולמות, בידור 10% 35% 100%

מסעדות ובתי קפה באזור בידור 50% 50% 100%

מסעדות ובתי קפה באזורי עסקים 100% 80% 30%

בתי מלון 50% 80% 100%

חינוך ומוסדות קהילתיים 100% 50% 30%

בריאות 80% 100% 10%

תעשיה ומלאכה 100% 50% 5%

ספורט 35% 100% 100%

חישוב מספר המקומות

תק' תשע"ו-2016

 
6.        בעת חישוב מספר מקומות חניה הנדרשים לפי התוספת לכל שימוש קרקע, יעוגל כל חלק של מקום חניה כלפי מעלה ליחידה השלמה הקרובה של מקומות חניה; ואולם לעת חישוב מספר מקומות החניה אשר מבקש ההיתר חוייב להשתתף בהתקנתם לפי פרט 2(ב) או (ג), לא יעוגל כל חלק של מקום חניה כלפי מעלה ליחידה השלמה הקרובה של מקומות חניה.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

6. בעת חישוב מספר מקומות חניה הנדרשים לפי התוספת לכל שימוש קרקע, יעוגל כל חלק של מקום חניה כלפי מעלה ליחידה השלמה הקרובה של מקומות חניה; דרישות החניה התפעולית כמפורט בתוספת זו באות בנוסף למקומות החניה לרכב נוסעים פרטי הדרושים לחניה בלתי תפעולית ואולם לעת חישוב מספר מקומות החניה אשר מבקש ההיתר חוייב להשתתף בהתקנתם לפי פרט 2(ב) או (ג), לא יעוגל כל חלק של מקום חניה כלפי מעלה ליחידה השלמה הקרובה של מקומות חניה.

שימושים אחרים

תק' תשע"ו-2016

 
7.        לגבי שימושים בקרקע שאינם כלולים בתוספת זו תקבע הועדה המקומית את מספר מקומות החניה הנדרשים על פי שימוש הקרקע הדומה ביותר ועל פי צורכי התחבורה המקומיים.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

7. לגבי שימושים בקרקע שאינם כלולים בתוספת זו תקבע הועדה המקומית את מספר מקומות החניה הנדרשים על פי שימוש הקרקע הדומה ביותר ועל פי צורכי התחבורה המקומיים.

מקומות חניה נגישים

תק' תשע"ו-2016

 
8.        מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי פרטים 8.110 ו-8.271 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, יהיו נוסף על סך כל מקומות החניה הנדרשים בתוספת זו, ויחושבו על פי מקומות החניה הנדרשים ביישוב בלא מתע"ן.

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1439

הוספת פרט 8

 

תק' תשע"ו-2016

 
חלק ב': מקומות חניה לכלי רכב

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1440

החלפת חלק ב'

1.        מקומות חניה למגורים

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

1.1

מגורים במבנה צמוד קרקע (בודד או דו-משפחתי)

1 עד 2 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

2 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר מזערי)

1.2

בניין למגורים הכולל יותר משתי יח"ד שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף

0.5 עד 1 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

1 עד 1.5 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

1 עד 2 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

1.3

בניין למגורים הכולל יותר משתי יח"ד שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף וכל הדירות בו הן דירות קטנות

0 עד 1 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

0 עד 1.5 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

0.5 עד 1.5 מקומות חניה לכל יח"ד (מספר טווח)

1.4

בית אבות ודיור מוגן

1 מקום חניה לכל 10 עד 20 יח"ד (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 5 עד 10 יח"ד (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 4 עד 8 יח"ד (מספר טווח)

1.5

מעונות סטודנטים

1 מקום חניה לכל 20 מיטות (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 10 מיטות (מספר מרבי)

1 מקום חניה עד 5 לכל 20 מיטות (מספר טווח)

1 עד 5 מקומות חניה לכל 10 מיטות (מספר טווח)

2.        מקומות חניה למסחר

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

2.1

חנויות מכל הסוגים עד 2,000 מ"ר, כולל חזית מסחרית (במצטבר)

1 מקום חניה לכל 50 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 30 (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 25 מ"ר עד 50 מ"ר (מספר טווח)

2.2

בעבור תוספת שטח מסחר כללי מ-2,000 מ"ר עד 10,000 מ"ר

1 מקום חניה לכל 100 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 50 (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 45 מ"ר עד 100 מ"ר (מספר טווח)

2.3

בעבור תוספת שטח מסחר כללי מעל 10,000 מ"ר

1 מקום חניה לכל 150 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 70 (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 50 מ"ר עד 150 (מספר טווח)

2.4

מסחר שכונתי

1 מקום חניה לכל 25 עד 50 מ"ר (מספר טווח)

 

 

יישוב בלא מתע"ן

2.5

עד 100% זכויות בנייה

1 מקום חניה לכל 25 עד 50 מ"ר (מספר טווח)

2.6

מעל 100% זכויות בנייה

1 מקום חניה לכל 50 מ"ר עד 150 מ"ר (מספר טווח)

3.        מקומות חניה למשרדים ותעשיה עתירת ידע

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

3.1

משרדים ותעשייה עתירת ידע

1 מקום חניה לכל 240 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 120 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)

 

יישוב בלא מתע"ן

3.2

עד 120% זכויות בנייה

1 מקום חניה לכל 30 עד 50 מ"ר (מספר טווח)

3.3

מעל 120%

1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)

4.        מקומות חניה לתעשיה ומלאכה ולאחסנה

 

יישוב עם מתע"ן

 

שימוש הקרקע

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

4.1

תעשייה ומלאכה

1 מקום חניה לכל 240 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 120 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 60 עד 100 מ"ר (מספר טווח)

 

יישוב בלא מתע"ן

4.2

עד 80% זכויות בנייה

1 מקום חניה לכל 60 עד 100 מ"ר (מספר טווח)

4.3

מעל 80% זכויות בנייה

1 מקום חניה לכל 120 מ"ר (מספר מרבי)

 

 

יישוב עם מתע"ן ויישוב בלא מתע"ן

4.5

אחסנה

1 מקום חניה לכל 300 מ"ר

5.        מקומות חניה למוסדות חינוך

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

5.1

גני ילדים ובתי ספר

0 עד 2 מקומות חניה לכל כיתה (מספר טווח)

0 עד 3 מקומות חניה לכל כיתה (מספר טווח)

0.5 עד 3 מקומות חניה לכל כיתה (מספר טווח)

5.2

אוניברסיטה

1 מקום חניה לכל 200 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 100 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 50 עד 70 מ"ר (מספר טווח)

5.3

ספריה, מוזאון, מתנ"ס

1 מקום חניה לכל 100 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 80 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 40 עד 60 מ"ר (מספר טווח)

6.        מקומות חניה למוסדות תרבות ופנאי

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

6.1

תאטרון וקולנוע

1 מקום חניה לכל 10 עד 20 מקומות ישיבה (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 5 עד 10 מקומות ישיבה (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 3 עד 6 מקומות ישיבה (מספר טווח)

6.2

אולם כנסים ואירועים

1 מקום חניה לכל 20 עד 30 מקומות ישיבה, או לכל 250 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 10 עד 20 מקומות ישיבה, או לכל 125 עד 250 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 5 עד 10 מקומות ישיבה או לכל 75 עד 125 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 5 עד 10 מקומות ישיבה, או לכל 20 עד 50 מ"ר (מספר טווח)

6.3

מסעדות, בתי קפה

2 מקום חניה לכל 20 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 10 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 10 מ"ר (מספר מרבי)

6.4

בית תפילה ומועדון שכונתי

1 מקום חניה לכל 150 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 100 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 60 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 40 מ"ר עד 60 מ"ר (מספר טווח)

6.5

מרכז לקשיש

1 מקום חניה לכל 75 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 50 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 30 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 20 מ"ר עד 50 מ"ר (מספר טווח)

7.        מקומות חניה למוסדות בריאות

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

7.1

מרפאות כלליות ומרפאות שבהן מתבצע אשפוז יום

1 מקום חניה לכל 30 עד 50 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 30 עד 40 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 30 מ"ר (מספר מרבי)

7.2

בתי חולים

1 עד 2 מקומות חניה לכל מיטה (מספר טווח)

1.5 עד 2 מקומות חניה לכל מיטה

7.3

בתי חולים מיוחדים מסוג גריאטרייה, שיקום ופסיכיאטרייה

0.5 מקומות חניה למיטה

8.        מקומות חניה לשטחי ספורט, שטחים פתוחים ובתי עלמין

 

שימוש הקרקע

ישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

8.1

אצטדיון

1 מקום חניה לכל 40 מושבים (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 20 מושבים (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 10 עד 15 מושבים (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 5 עד 10 מושבים (מספר טווח)

8.2

מועדון ספורט

1 מקום חניה לכל 250 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 100 עד 250 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 40 עד 80 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 40 עד 50 מ"ר (מספר טווח)

8.3

בית עלמין

בלא חניה

1 מקום חניה לכל 500 עד 750 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 300 עד 750 מ"ר (מספר טווח)

1 מקום חניה לכל 300 עד 750 מ"ר (מספר טווח)

8.4

שטח ציבורי פתוח ששטחו עד 10 דונם

לפי שיקול דעת רשות הרישוי

8.5

שטח ציבורי פתוח ששטחו בין 10 עד 100 דונם

1 מקום חניה לכל 250 מ"ר

8.6

שטח ציבורי פתוח ששטחו מעל 100 דונם

לפחות 400 מקומות חניה ולא יותר מ-1 מקום חניה לכל 250 מ"ר

9.        מקומות חניה למלונאות

 

שימוש הקרקע

מקומות חניה ליחידת אירוח

יישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

9.1

מלון עירוני

1 מקום חניה לכל 4 יחידות אירוח (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 2 עד 4 יחידות אירוח (מספר טווח)

9.2

מלון נופש

1 מקום חניה לכל 3 יחידות אירוח (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 1 עד 4 יחידות אירוח (מספר טווח)

9.4

יחידות אירוח כפרי/עירוני (צימרים)

1 מקום חניה לכל 4 יחידות אירוח (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 1 עד 2 יחידת אירוח (מספר טווח)

9.5

אכסניית נוער

1 מקום חניה לכל 20 מיטות (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 10 מיטות (מספר מרבי)10.      מקומות חניה למוסכים

 

שימוש הקרקע

יישוב עם מתע"ן

יישוב בלא מתע"ן

אזור א'

אזור ב'

אזור ג'

10.1

מוסך (מפעל לשירותי תחזוקה לרכב מכל סוג)

2 עד 3 מקומות חניה לכל עמדת טיפול (מספר טווח)

10.2

מסעדה, מזנון או חנות שירות בתחנת תדלוק

1 מקום חניה לכל 10 עד 20 מ"ר (מספר טווח)

חניית אוטובוסים: 1 לכל 40 מ"ר (מספר מרבי)

1 מקום חניה לכל 5 עד 10 מ"ר (מספר טווח)

חניית אוטובוסים: 1 לכל 20 עד 40 מ"ר (מספר טווח) 

תק' תשע"ו-2016

 
חלק ג': מספר מקומות חניה לאופניים – מספר מזערי

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1444

הוספת חלק ג'

שימוש קרקע

מס' מקומות חניה לאופניים

מיקום מקומות החניה לאופניים

בניין למגורים הכולל יותר משתי יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף

1 לכל יחידת דיור

ניתן למקום עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מעונות סטודנטים

1 לכל 5 סטודנטים

ניתן למקם עד 25% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

משרדים ותעשיה עתירת ידע

1 לכל 250 מ"ר

ניתן למקם עד 20% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מסחר ותעשיה קלה

1 לכל 300 מ"ר

ניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מוסדות חינוך

1 לכל 10 תלמידים

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מרכז קהילתי, בית תרבות, מתנ"ס, ספרייה ומוזאון

1 לכל 100 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

שירותי בריאות (מרפאות, בתי חולים)

1 לכל 300 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

מוסדות ציבור אחרים

1 לכל 500 מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין

תחנת רכבת שאינה עירונית, מרכזי תחבורה משולבים

100 מקומות חניה לתחנה

ניתן למקם את מקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין ומחוץ למגרש

 

תק' תשע"ו-2016

 
חלק ד': מספר מקומות חניה לאופנועים

מיום 24.7.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1445

הוספת חלק ד'

שימוש קרקע

מקומות חניה נדרשים

בניין למגורים הכולל יותר מעשר יחידות דיור שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף

1 לכל 5 עד 10 יח"ד (מספר טווח)

מעונות סטודנטים

1 לכל 3 עד 10 חדשים (מספר טווח)

מסחר, תעשייה קלה, משרדים, תעשייה עתירת ידע, תעשייה ומלאכה

1 לכל 200 מ"ר (מספר מזערי)

אוניברסיטה, מוסד חינוך על-תיכוני, בית תרבות, מרכז קהילתי, מוזאון, ספרייה

1 לכל 100 מ"ר (מספר מזערי)

אצטדיון

1 לכל 100 עד 500 מושבים (מספר טווח)

מועדון ספורט

1 לכל 200 מ"ר (מספר מזערי)

 

 

כ"ד בסיון התשמ"ג (5 ביוני 1983)                                        יוסף בורג

                                                                                                                      שר הפנים

 

 

 * פורסמו ק"ת תשמ"ג מס' 4513 מיום 24.7.1983 עמ' 1737.

תוקנו ק"ת תשס"ד מס' 6323 מיום 17.6.2004 עמ' 707 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן ביום 24.7.1985 והן יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה המקומית מיום זה.

ק"ת תשע"ג מס' 7192 מיום 17.12.2012 עמ' 310 – תק' תשע"ג-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7675 מיום 23.6.2016 עמ' 1436 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנות 7, 9 לענין הוראות מעבר.

7. תקנות אלה אינן באות לגרוע מהוראות בתכניות שהן בתוקף ביום תחילתן של תקנות אלה, ואולם אם לפני תחילתן של תקנות אלה אושרה תכנית שקבעה מספר מקומות חניה גבוה מהקבוע בתוספת לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנות אלה, והיא אינה תכנית אשר אחת ממטרותיה העיקריות היא קביעת מקומות ושטחי חניה עם התייחסות למתע"ן, רשאית הוועדה המקומית לקבוע בהיתר מספר מקומות חניה על פי הקבוע בתוספת האמורה, ובלבד שפורסמה בענין זה הקלה לפי סעיף 149(א) לחוק.

9. על אף האמור בתקנה 6 –

 (1) ביישוב שחלה בו תכנית מיתאר ארצית או תכנית מיתאר מחוזית, שלא ניתן להוציא מכוחה היתר להקמת קו מתע"ן כמשמעותו בתוספת לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנות אלה, וכל עוד לא אושרה תכנית מפורטת לקו מתע"ן, יחושבו מקומות החניה הנדרשים בחלק ב' בתוספת האמורה לפי אזור ג';

 (2) ביישוב שחלה בו תכנית מפורטת לקו מתע"ן, יחושבו מקומות החניה הנדרשים בחלק ב' בתוספת לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנות אלה באזור א' לפי האמור באזור ב', ובשאר האזורים לפי האמור באזור ג'; החל במועד הפעלת המתע"ן יחושבו מקומות החניה הנדרשים לפי התוספת האמורה;

 (3) היה המתע"ן נתיב תחבורה ציבורית שאינו טעון תכנית מפורטת, יחושבו מקומות החניה הנדרשים לפי חלק ב' בתוספת לתקנות העיקריות כתיקונה בתקנות אלה החל במועד הפעלת המתע"ן, ובלבד שקיים לפחות נתיב תחבורה ציבורית אחד לכל כיוון במרחק שאינו עולה על 300 מטרים בין צירי רצועות הדרכים שעוברים בהם שני נתיבים אלה;

בתקנה זו, "מועד הפעלת המתע"ן" – המועד המפורסם בהודעת המפקח הארצי על התעבורה בדבר מתן רישיון הפעלה של קו מתע"ן אשר היצע מקומות הנסיעה בו עולה על 3,000 לשעה בכל כיוון.
Comments