תקן ISO 26000 לאחריות חברתית, שפותח בישראל, יצא לדרך

נשלח 30 באפר׳ 2011, 11:37 על ידי Sustainability Org   [ עודכן 30 באפר׳ 2011, 11:43 ]
ניר זיכלינסקי, 28/4/2011

השינויים הכלכליים והחברתיים בעולם, שאנו עדים להם כיום, מביאים רבים להכרה שיש צורך במהלכים ברמות שונות, במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות. ניהול אחראי והשקעות אחראיות אלו הם הדבר הבא.

השינויים הכלכליים והחברתיים בעולם, שאנו עדים להם כיום, מביאים רבים להכרה שיש צורך במהלכים ברמות שונות, במגזרים שונים ובתרבויות הניהול הקיימות. ניהול אחראי והשקעות אחראיות אלו הם הדבר הבא. לא עוד החשיבה המסורתית תשלוט כי אם התייחסות לנושאים כדוגמת קיימות, אחריות חברתית-סביבתית-כלכלית, שיתוף ודיאלוג עם מחזיקי עניין, התייחסות מדינית-פוליטית אחראית, ניהול אחראי ועד השקעות אחראיות.

תקן ISO 26000 לאחריות חברתית אשר תחילתו הייתה מטעם מכון התקנים הישראלי ואשר הובא לעולם כולו, מספק מענה להשקעה אחראית וניהול אחראי. התקן מתאר מערכת של אחריות חברתית (Social Responsibility) המתייחסת לנושאים, להזדמנויות ולסיכונים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים; מספק כלים המסייעים בזיהוי היקפם של נושאים שיש לטפל בהם במסגרת מערכת אחריות חברתית; ומספק הדרכה בעניין יישום ותחזוקה של מערכת אחריות חברתית.

התקן מיועד לעודד ארגונים שונים לקבל על עצמם מחויבות לנושא האחריות החברתית, וכמו כן להוות מסגרת משותפת להנחיות, הגדרות, עקרונות ושיטות הערכה בנושאים הקשורים באחריות חברתית. ההנחיות הכלולות בו מבוססות על מגוון רחב של כללים ותקנים בין-לאומיים וישראליים רלוונטיים, והוא אינו מיועד להחליף אותם אלא לספק מסגרת כוללת ומקיפה לקביעה של אסטרטגיה ומדיניות בתחומים השונים של אחריות חברתית.

התקן מתייחס לשורה של נושאים וסוגיות ליבה שהארגונים צריכים לבחון במסגרת היערכותם לשיפור ביצועיהם החברתיים-סביבתיים-כלכליים, הכוללים בין היתר את מערך הקשרים של הארגון והקהילה, סביבת עבודה וזכויות עובדים, זכויות אדם ואזרח, איכות סביבה, מעגל חיי המוצר או השירות, שיווק וצרכנות, אתיקה בניהול, ממשל תאגידי או ארגוני ועוד.

צעדים שהארגון צריך לבצע כדי לפעול לניהול יעיל של אחריות חברתית על פי הנחיות תקן ישראלי 10000 של מכון התקנים ועל רקע התקן הבינלאומי הינם:

  • בשלב הראשון צריך הארגון לערוך מיפוי ראשוני של נושאי האחריות החברתית הרלוונטיים לארגון ולמחזיקי העניין שלו, והערכה של פרקטיקות קיימות באותם תחומים, פערים שונים במערכת, וסיכונים והזדמנויות ספציפיים. על בסיס כל אלה צריך הארגון לקבוע את מסגרתה של מערכת האחריות החברתית שהוא מתעתד ליישם ולהטמיע, תוך שילוב דיאלוג עם מחזיקי העניין, ולהפגין מחויבות למסגרת זו באמצעות ניסוח מסמך מדיניות המתייחס לנושא זה.
  • לאחר מכן יפַתח הארגון אסטרטגיית אחריות חברתית, הכוללת תוכנית ליישום ולהטמעה של מסמך מדיניות האחריות החברתית, לרבות הטמעתו בתרבות הארגון. האסטרטגיה צריכה להיות חלק מהאסטרטגיה הכוללת של הארגון ולא בנפרד ממנה. האסטרטגיה תכלול: מטרות ולוחות זמנים ארגוניים רחבים, מטרות ולוחות זמנים ספציפיים של אחריות חברתית, יעדים ומדדי ביצוע ספציפיים של אחריות חברתית. כמו כן יש להקצות משאבים בהיקף נאות, לנסח מדיניות של קבלת אחריות ושל דיווחיות ולהקים מערכת למדידת ביצועים ולדיווח.
  • בשלב הבא יזוהו ויוגדרו תחומי האחריות בנושאים הקשורים באחריות חברתית לגבי כל אחד מן המנהלים, ויוקצו סמכויות מתאימות כדי להבטיח יישום אפקטיבי של מערכת זו. תסופק הדרכה לעובדים ולמנהלים כדי להבטיח ניהול אפקטיבי של הנושאים הרלוונטיים. יתר על כן, יפותחו נהלים תפעוליים במידת הצורך, כדי להבטיח הטמעה של נושאי אחריות חברתית רלוונטיים במדיניות הארגון ובפעילויותיו. בשלב זה יש גם לפעול להטמעת נושאי אחריות חברתית בקרב הספקים השייכים לשרשרת האספקה של הארגון.

כדי לפקח על יישום כל הנאמר לעיל ידאג הארגון לקיומה של מערכת הבטחת איכות הבוחנת את היישום וההטמעה של אסטרטגיית האחריות החברתית, ויפתח נהלים מוגדרים למדידה ולדיווח פנימי וחיצוני אודות הביצועים של הארגון בתחום האחריות החברתית.

בתקן ההנחיות מודגש, כי כדי לעשות את כל זאת צריך הארגון לייסד תהליך לזיהוי מחזיקי העניין, לבקשת דעותיהם ומעורבותם, להתייחסות ולמענה לדעות אלה תוך דיווח חוזר למחזיקי העניין. רמת ההיוועצות תהיה נאותה בהתאם לגודלו, מיקומו וסוגו של הארגון, ויוקצו להיוועצות זו משאבים מתאימים.

לסיכום, יישום התקן בישראל בחברות עסקיות ובארגונים יביא לשינוי בתפיסות הניהול, ייצור תהליך של השקעות אחראיות ואף יביא לתוצאות פיננסיות טובות יותר. יש לציין כי הדבר הבא בעולם העסקי כבר נמצא בפתח והוא מודל התשואה למחזיקי עניין, מודל ה- ROSI (Return on stake holder investment), שמשמעותו תשואה לא רק לבעלי המניות אלא לכלל מחזיקי עניין.

לכתבה (תוכן פרסומי) בדהמרקר

כתבות קשורות:
הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים - תקן ישראלי ת"י 10000
דרישה: תקן משפטי שיקבע מי ירוק אמיתי ומי מתחזה
Sustainability reporting: GRI launches G3.1 Guidelines
מי קורא את דוחות האחריות הסביבתית?
תגובה למאמר "מי קורא את דוחות האחריות הסביבתית?"
Comments