כיצד להיערך לדיווח קיימוּת

שאלון דירוג מעלה 2010

פורסם: 14 ביוני 2010, 11:51 על ידי: Sustainability Org

לשאלון דירוג מעלה 2010 (בהתייחס לנתוני שנת 2009) - לחץ כאן

כתבות קשורות:
דירוג מעלה – שפה חדשה שכולם חייבים ללמוד - פוסט של שירלי קנטור שני בקפה דהמרקר
 

לקסיקון מעלה לאחריות תאגידית 2009

פורסם: 19 באוק׳ 2009, 7:19 על ידי: Sustainability Org

מועד פרסום: 18/10/2009
 

הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים - תקן ישראלי ת"י 10000

פורסם: 4 בספט׳ 2009, 12:34 על ידי: Sustainability Org

מועד פרסום: פברואר 2007
 
הנחיות לאחריות חברתית של ארגונים - תקן ישראלי ת"י 1000, מכון התקנים הישראלי.

שאלון דירוג מעלה 2009

פורסם: 3 בספט׳ 2009, 22:49 על ידי: Sustainability Org

 

תוכן העניינים

א.        אתיקה בעסקים (21 נקודות מסך הניקוד) 

ב.        זכויות אדם וסביבת עבודה (21 נקודות מסך הניקוד)

ג.         מעורבות בקהילה (21 נקודות מסך הניקוד) 

ד.         איכות סביבה (22 נקודות מסך הניקוד) 

ה.        ממשל תאגידי (15 נקודות מסך הניקוד)

 

א.  אתיקה בעסקים (21 נקודות מסך הניקוד)

תחום האתיקה מהווה מסגרת כוללת לכל פעילותה של החברה, ומבטיח כי החברה מנהלת את עסקיה ביושר, בהגינות ובאופן אתי, תוך מתן כבוד לצד השני אתו נעשים העסקים, וללא כל רמאות, הטעייה או ניצול פרצות בחוק. כחלק מגישת האחריות החברתית הכוללת מתייחס תחום האתיקה בעסקים לחוק כסטנדרט מינימאלי בלבד בעוד החברה פועלת מרצונה בנושאים בעלי השלכות חברתיות, כשהיא מיישמת נורמות מתקדמות של אחריות חברתית. כמו כן, החברה מקפידה על קיום הבטחותיה, פותרת בעיות בהתייחסות ערכית, ובונה עם מחזיקי העניין שלה מערכות יחסים המושתתות על אמון. תחום האתיקה בדירוג מתייחס לשני מרכיבים מרכזיים: קיומו של קוד אתי וקיומה ויישומה של תוכנית אתיקה (להטמעת הקוד האתי וכללי האתיקה) המיושמת על ידי כלל  המנהלים והעובדים. השאלון כולל את הניקוד המדויק של כל שאלה. טבלת ניקוד מרכזת של הפרק תוכלו למצוא במסמך הקריטריונים לדירוג.

1.    קוד אתי (9 נקודות)

1.א.     קוד אתי הנו מסמך שיטתי המציג ערכים וסטנדרטים או כללי אתיקה מחייבים ומסביר אותם, בין השאר, על יסוד התכונות המכוננות של החברה וערכי הדמוקרטיה. האם לחברה יש קוד אתי כתוב אשר מחייב את החברה ואת בעלי התפקידים בה, ואשר יש ביישומו כדי להעלות את רמת האתיקה בפעילות החברה?

□ כן (2 נקודות)

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לסעיף ב' – זכויות אדם וסביבת עבודה) 

 

1.ב.1   האם הקוד האתי כולל התייחסות לפחות לשני שליש מהנושאים הרלבנטיים באופן מהותי לחברה אותם יש לבחור מהרשימה הבאה (לדוגמא – אם רק שלושה מהנושאים רלבנטיים מהותית לחברה, האם הקוד האתי כולל התייחסות לשניים מהם?):

·               ערכים של: אחריות, אמון, יושר, מקצועיות, ושמירה על כבוד האדם, חייו ובריאותו.

·               מערכות היחסים עם עובדי החברה.

·               מערכות היחסים עם לקוחות החברה.

·               שקיפות ואתיקה בפרסומי החברה.

·               מערכות היחסים עם נושי החברה.

·               מערכות היחסים עם ספקי החברה.

□ כן (5 נקודות - עמידה בסעיף זה מהווה תנאי סף לקבלת ניקוד בתחום האתיקה כולו)

□ לא

 

1.ב.2   שקיפות הקוד האתי למחזיקי עניין - האם הקוד האתי פתוח לעיון הציבור? למשל באתר האינטרנט או בדוחות הציבוריים של החברה

□ כן (2 נקודות)

□ לא

2.    תכנית אתיקה אפקטיבית פנימית (12 נקודות)

2. תכנית אתיקה אפקטיבית פנימית הנה תכנית להטמעת הקוד האתי וכללי אתיקה, שעוצבה, יושמה ועודכנה בצורה סבירה על ידי החברה – בהתאם לאופייה, לגודלה ולתחומי פעילותה – באופן שיש בו גם לעודד את העלאת רמת השמירה על החוק. האם לחברה יש תוכנית אתיקה אפקטיבית פנימית? (חברה תקבל ניקוד בקריטריון זה רק אם יש לה קוד אתי – סעיף 1.א)

□ כן

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לסעיף ב' – זכויות אדם וסביבת עבודה)

אם כן – סמנ/י ליד המרכיבים הבאים האם הם חלק מתוכנית האתיקה האפקטיבית הפנימית: 

תוכן

האם קיים? (ניקוד)

2.א. האם יש בחברה ממונה מדרג בכיר, אשר עליו מוטלת האחריות המעשית הכוללת והיומיומית ליישומו של הקוד האתי, להטמעתו, לאכיפתו, לבקרה עליו, ולדיווח לדירקטוריון על מידת האפקטיביות של תוכנית האתיקה הפנימית?

□ כן - הממונה מדווח ישירות למנכ"ל (נקודה אחת)

□ כן - קיים ממונה, הוא אינו מדווח ישירות למנכ"ל (חצי נקודה)

□ לא

2.ב. האם קיים בחברה נוהל כתוב המחייב בחינת רמת האתיקה האישית של עובדים (הרמה בה העובדים פועלים ללא דופי ובעקביות על-פי תוכנית האתיקה הפנימית) במינוי למשרות מובילות שיש עמן סמכות מהותית ובעת האצלת שיקול דעת בעניינים משמעותיים.

□ כן (1 נק')

□ לא

 

2.ג.   האם קיימת בחברה תוכנית הדרכה המבטיחה הטמעה אפקטיבית, מתמדת ומשמעותית של הקוד האתי ושל תוכנית האתיקה, בקרב כל הפועלים מטעם החברה ובאופן שהעובדים והמנהלים בכל הדרגים יבינו את השלכות התוכנית על עבודתם היומיומית?

□ כן (2 נק')

□ לא

2.ד.  האם תוכנית ההדרכה מבוצעת בפועל במלואה?

□ כן (2 נק')

□ לא

2.ה.  האם קיים בחברה נוהל או מנגנון המבטיח סודיות, המאפשר לעובדים להיוועץ ו/או לדווח על התנהגות בלתי אתית לרבות בלתי חוקית בחברה מבלי לחשוש מהתנכלויות?

□ כן (1 נק')

□ לא

2.ו.   האם קיימת בחברה מדיניות מנוסחת המעודדת התנהגות בהתאם לתוכנית האתיקה, לרבות התחשבות ברמת האתיקה האישית של עובדים בעת מתן הערכה ומשוב ואזכור חיובי בתקשורת הפנימית של הארגון?

□ כן (1 נק')

□ לא

2.ז.   האם קיים בחברה מנגנון הפועל להעצמה של ההתנהגות הראויה מתוך הזדהות עם ערכי הארגון ואשר מבטיח נקיטת אמצעים סבירים וידועים מראש לאחר גילוי פעילות בלתי אתית, לרבות בלתי חוקית, והכולל: אמצעים לתיקון המעוות, אמצעים לתגובה ראויה לאותה פעילות ואמצעים לשם מניעת פעילויות דומות בעתיד, לרבות על ידי נקיטת אמצעי משמעת, פרסום נסיבות המקרה וביצוע שינויים, ככל שאלה נדרשים, בתוכנית האתיקה הפנימית?

□ כן (2 נק')

□ לא

2.ח.  האם התקיימה בשנתיים האחרונות בדיקה, אשר ממצאיה מתועדים בחברה, של אפקטיביות תוכנית האתיקה והסיכונים להפרת הקוד האתי/החוק - הן מצד החברה והפועלים מטעמה והן על ידי בעלי השליטה בחברה בפעולותיהם הקשורות לה?

□ כן (2 נק')

□ לא

 


 

ב. זכויות אדם וסביבת עבודה (21 נקודות מסך הניקוד)

בפרק זה אוחדו שני תחומים הקשורים זה בזה: זכויות אדם וסביבת עבודה. השאלון כולל את הניקוד המדויק של כל שאלה. טבלת ניקוד מרכזת של הפרק תוכלו למצוא במסמך הקריטריונים לדירוג המופיע באתר.

3.    זכויות אדם (שאלת סף)

ניהול תחום זכויות האדם מבטיח כי החברה נמנעת מדעות קדומות ומכל מעורבות בהפרת זכויות אדם והפליה על רקע בלתי ענייני בפעילותה העסקית, והיא מעניקה הזדמנות שווה לכל אדם באשר הוא אדם.

שמירה על זכויות אדם אינה מוגבלת לאלו של העובדים בלבד, כי אם מתייחסת גם לזכויותיהם של לקוחות, ספקים, הקהילה בה החברה פועלת וכלל הציבור המושפע מפעילות החברה.

       

3.  בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נקבעו זכויות היסוד של האדם בישראל המושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין. מטרתו של החוק הוא הגנה על כבוד האדם וחירותו, ועיגון הערכים של מגילת העצמאות של מדינת ישראל. זכויות היסוד שנמנו בחוק הן: ההגנה והשמירה על חייו, גופו וכבודו של אדם באשר הוא אדם, ועל קניינו של אדם, ההגנה והשמירה על חירותו של אדם, על חופש התנועה והיציאה והכניסה מישראל, ההגנה והשמירה על הפרטיות וצנעת חייו של האדם, על רשות היחיד שלו, על סוד שיחו של אדם, כתביו ורשומותיו. חוק היסוד כולל גם את השמירה וההגנה על השוויון.

בחוק יסוד: חופש העיסוק נקבעו זכויות היסוד של האדם בישראל המושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין. מטרתו של החוק היא הגנה על חופש העיסוק ועיגון הערכים של מגילת העצמאות של מדינת ישראל. בחוק נקבע שכל אזרח או תושב זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד.

האם החברה מקיימת את חוקי היסוד הללו?

□ כן (שאלת סף לפרק)

□ לא

 

4.    סביבת עבודה הוגנת (12 נקודות)

 

4.א  האם כל העובדים שהחלו לעבוד בחברה בשנת 2008 קיבלו הודעה בכתב על תנאי עבודתם כמתחייב מהחוק?

        □ כן (נקודה אחת)

        □ לא

 

4.ב   האם החברה מתקננת וממנה בפועל ממונה על בטיחות בעבודה (במשרה מלאה או חלקית) והאם קיימים בחברה נאמני בטיחות כמתחייב מכוח חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954?

        □ כן (נקודה אחת)

        □ לא       

 

4.ג    בסעיף 33ח לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957 נקבע:

        "לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בוועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בוועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם".  בחוקים אחרים ובפסיקה של בתי הדין לעבודה מופיעים גם מושגים כמו "נציגות נבחרת של עובדים" או "ועד פעולה".

        האם קיימת בחברה, או האם החברה תאפשר את קיומה של התארגנות עובדים? (למשל: ועד עובדים, השתייכות לארגון עובדים כמו ההסתדרות הכללית, נציגות נבחרת של עובדים וכיוב') ?           

        □ כן – קיימת התארגנות עובדים בחברה (שתי נקודות)

        □ כן - לא קיימת התארגנות עובדים בחברה אך החברה תאפשר את קיומה (שתי נקודות)

        □ לא

 

4.ד  האם החברה מקיימת את הנהלים הבאים למניעת הטרדה מינית (שתי נקודות על תשובה חיובית בלפחות שלושה מתוך ארבעת הסעיפים שלהלן, נקודה אחת על תשובה חיובית בלפחות סעיף אחד):

4.ד.1 האם קיים בחברה תקנון על פי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 אשר הועבר לידיעת כל העובדים ?

□ כן

□ לא

       

הסעיפים שלהלן לקוחים מתוך התקנון לדוגמה אשר פורסם בצמוד לחוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998

4.ד.2 האם קיים ממונה אחד לפחות לנושא הטרדה מינית במקום העבודה, המתאים למילוי התפקיד מבחינת כישוריו, נסיונו ומעמדו המקצועיים?

□ כן

□ לא

 

        4.ד.3 האם הממונה לנושא עבר הכשרה מקצועית לשם מילוי לתפקידו? כגון: השתתפות בהרצאה של מומחה בתחום, הכשרה מקצועית ייעודית לנושא של גורמים מומחים בתחום וכו'

□ כן

□ לא

       

4.ד.4 האם במשך השנתיים האחרונות השתתפו כל העובדים בפעולות הדרכה או הסברה מטעם המעביד בדבר איסור הטרדה מינית ומניעתה?

□ כן

□ לא 

 

4.ה בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה קיימים "חוקי מגן" שקובעים תנאי סף לגבי זכויות יסוד של העובד. כאלה למשל הם החוקים הבאים:

·         חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט – 1949

·         חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 

·         חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א - 1951

·         חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958.

·         חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963.

·         חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976.

·         חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987

·         חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988

·         חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א - 1991

·         חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

·         חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001

האם ניתנו בשנת 2008 פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה בהליכים משפטיים על פי חוקי המגן?

□ לא  - לא קוימו הליכים משפטיים ולא ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה (שתי נקודות)

□ לא  - קוימו הליכים משפטיים אולם לא ניתנו פסקי דין שחייבו או הרשיעו את החברה (שתי נקודות)

□ כן - יש לציין את מספר פסקי הדין  כאמור ________ (מקסימום שתי נקודות, ניקוד ביחס לשאר חברות הדירוג)

 

4.ו    כיום מקובל בעולם לכלול בתוך פרקטיקות של סביבת עבודה גם את אחריות העסק על שמירת נורמות של העסקה הוגנת בתוך שרשרת האספקה שלו, ובפרט הקפדה על תנאי העבודה של עובדי קבלן. השאלות שלהלן בודקות סוגיות הקשורות לעבודה עם קבלני משנה וספקים.

 

4.ו.1 האם התבצעה בחברה בשנתיים האחרונות בדיקה המוודאת כי כל קבלני המשנה של החברה, לרבות קבלני כח אדם, מקפידים על עמידה בחוקי העבודה? הכוונה היא לבדיקות פרואקטיביות כגון: מעבר רו"ח על תלושי שכר של עובדי הקבלן, סקירה משפטית או מתן חוו"ד משפטית של עמידת הקבלן בחוקי עבודה וכדו'.  (שלוש נקודות)

□ כן

□ לא

 

4.ו.2 איזה אחוז מבין עובדי הקבלן המקצועיים שהועסקו בשנת 2007, עברו להיות עובדי חברה מן המנין בשנת 2008? (עובדי קבלן מקצועיים הנם עובדים אשר הועסקו בשנת 2007 כעובדי קבלן במשרות מקצועיות שבהן מועסקים גם עובדי החברה מן המניין, לדוגמא: מזכירות, ניהול חשבונות, מוקדנות ומשרות מקצועיות אחרות).

□ _______ %(שאלת מידע, ללא ניקוד)

□ לא רלבנטי

 

 

 

5.    סביבת עבודה מתקדמת (9 נקודות)

 

5.א   מהו אחוז הנשים המועסקות בחברה מבין 10% העליונים של המועסקים בעלי השכר הגבוה ביותר בחברה? (לדוגמא, בחברה בת 100 עובדים שבה עשרת המועסקים בעלי השכר הגבוה ביותר הנם שבעה גברים ושלוש נשים, הנתון המבוקש הנו 30%)   

        _______ % (מקסימום שתי נקודות, ניקוד ביחס לשאר חברות הדירוג). 

 

5.ב.1 האם עידוד גיוס עובדים ממגזרי מיעוטים (עובדים אשר בתעודת הזהות שלהם רשום לאום שאינו "יהודי") נכלל במדיניות הגיוס של החברה? לדוגמא - האם החברה מפרסמת מודעות דרושים לקליטת עובדים תוך ציון אפשרות עידודם או קליטתם של עובדים ממגזרי מיעוטים לתפקידים המוצעים, לרבות ביצוע ההתאמות הנדרשות כגון קביעת יום מנוחה עפ"י דתו של האדם?  

□ כן  (נקודה אחת)           

□ לא

 

5.ב.2 חברות רבות בעולם מנהלות כיום רישום של השיוך האתני של עובדיהן, על מנת לאפשר מתן מענה אינדיבידואלי (חגים, מועדים מיוחדים וכו'). במרבית המקרים ממלא העובד באופן וולונטרי את הפרטים הרלבנטיים בטופס הקבלה לעבודה (עפ"י הגיון דומה מנוהל גם רישום מדויק של עובדים עם מגבלות). מהו האחוז הידוע של עובדי החברה בארץ אשר הנם בני מיעוטים? (במידה ולא ידוע מספר מדויק ניתן לציין מספר משוער)

□ ____(מקסימום נקודה אחת, ניקוד ביחס לשאר חברות הדירוג)  

         

5.ג    בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 נקבעו זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. החוק מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות להשתתף באופן שוויוני בחברה וקובע איסור הפלייה, קידום שוויון הזדמנויות באמצעות ביצוע נגישות והתאמות, העדפה מתקנת וייצוג הולם. החוק נותן מענה לצרכיהם המיוחדים כך שיוכלו לחיות את חייהם  בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד. "מוגבלות" הוגדרה בחוק כלקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית קבועה או זמנית שבעטיה מוגבל תפקודו של אדם באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

 

5.ג.1 האם עידוד גיוס עובדים עם מוגבלויות נכלל במדיניות הגיוס של החברה? לדוגמא -  האם החברה מפרסמת מודעות דרושים לקליטת עובדים תוך ציון אפשרות עידודם או נכונות לקליטתם של עובדים עם מוגבלויות לתפקידים המוצעים, לרבות ביצוע התאמות נגישות נדרשות?  

□ כן  (נקודה אחת)

□ לא

 

5.ג.2. מהו האחוז הידוע של עובדים עם מוגבלות מבין עובדי החברה בארץ? לדוגמא: כמה מעובדי החברה הצהירו ו/או ביקשו סיוע על רקע מוגבלות (במידה ולא ידוע מספר מדויק ניתן לציין מספר משוער)?

□ ____ (מקסימום חצי נקודה, ניקוד ביחס לשאר חברות הדירוג).

 

5.ג.3. סעיף 19 מב' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח - 1998 קובע: (א) מי שאחראי להספקת שירות ציבורי..., ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות. (ב) רכז נגישות ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא ניתן; ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי. האם קיים בחברה רכז נגישות או נאמן לנושא האחראי על קידום נגישות אתרי החברה, השירות והמוצרים לעובדים ולצרכנים עם מוגבלות - כמשתמע מסעיף זה?

□ כן (חצי נקודה)

□ לא

         

5.ד.  האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות סקר שביעות רצון עובדים כתוב אשר תוצאותיו פורסמו לכלל העובדים?

□ כן (שתי נקודות)

□ לא

 

5.ה.1  כמה מעובדי החברה קבלו הערכה אישית ו/או משוב על ביצועיהם לפחות פעם אחת בשנת 2008?

□ ____ (מקסימום נקודה אחת, ניקוד ביחס לשאר חברות הדירוג).

 

5.ה.2 כמה מעובדי החברה קיבלו את המשוב בשיחה/פגישה אישית עם הממונה הישיר או בכיר ממנו?

        □ ____ (מקסימום נקודה אחת, ניקוד ביחס לשאר חברות הדירוג).

 

ג. מעורבות בקהילה (21 נקודות מסך הניקוד)

אחריות חברתית של עסקים הינה זירה ותפישת עולם רחבה וכוללת הרבה מעבר לתרומה ואף מעבר למעורבות בקהילה. יחד עם זאת, חברה אשר רותמת את יכולותיה ואת משאביה – הכספיים והאנושיים, מקדמת ומעצימה את הקהילות בהן היא פועלת, ולתרומתה (הן הכספית והן בשווה כסף) השפעה רבה על הקהילה ועל כלל החברה בה היא פועלת.

הקריטריונים בתחום זה בוחנים את מדיניות ההשקעה החברתית של החברה, את התנדבות עובדי החברה בפעילויות הקהילתיות וכן את תרומתה הכספית. התרומה נמדדת הן באופן מוחלט והן באופן יחסי לרווח/מכירות.

 

מתוך כוונה לעודד תרומה כספית של חברות גם בתקופות בהן הן אינן מרוויחות מחד, ומאידך רצון להתחשב במגבלותיהן של חברות באותן תקופות, נקבעו שני מסלולי ניקוד חלופיים לחברות מפסידות או חברות בהן הרווח נמוך. בחברות ממשלתיות, אשר אינן רשאיות לתרום על-פי חוק, יועבר הניקוד מסעיף התרומה לפרק סביבת עבודה וזכויות אדם.

טבלת ניקוד מרכזת של הפרק תוכלו למצוא במסמך הקריטריונים לדירוג המופיע האתר.

 

6.    תרומה (13 נקודות)

 

6.א.1.  האם החברה היא חברה ציבורית הנסחרת בבורסה בתל אביב?

□ כן

□ לא (על בחירה בתשובה זו  השאלון קופץ לשאלה 6.א.3.)

6.א.2.  מהו הרווח לפני מס כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנת 2008 (בש"ח)

        _______________ (מכאן השאלון קופץ לשאלה 6.ב)

 

6.א.3.  האם החברה היא חברה פרטית, נסחרת בחו"ל או חברה ממשלתית?

□ חברה פרטית

□ חברה הנסחרת בחו"ל

□ חברה ממשלתית (על בחירה בתשובה זו השאלון קופץ לשאלה 7)

 

6.ב.  מהו הסכום שהחברה תרמה בשנת 2008, לפי הפירוט שלהלן  

 

6.ב.1 תרומה כספית בש"ח (העברת כסף או שווה כסף אל גורם שאינו החברה לצורך קידום מטרות חברתיות או סביבתיות, כפי שמופיעה בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנת 2008)    _______________₪

 

6.ב.2 תרומה בשווה כסף בש"ח (לרבות תרומה של מוצרים, שירותים או נכסים אשר מגובה בדוחות הכספיים לשנת 2008, כולל עלות התנדבות עובדים - יש לפרט את מהות התרומה ואופן החישוב)  _______________₪          

פירוט מהות התרומה

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.ב.3 הסעיף בדוח הרווח וההפסד בו כלולה התרומה

         _____________________________

6.ג.   מהו מחזור המכירות כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה לשנת 2008 בש"ח

        _______________ ₪

        לתשומת לבכם, חברות פרטיות וחברות הנסחרות בחו"ל הנמנעות מחשיפת נתוני המחזור, מתבקשות לשלוח למוקד דירוג מעלה  בקשה לשימוש בנתון המחזור של החברה המופיע בדירוג Dun's 100 של Dun&Bradstreet, וזאת לצורך חישוב התרומה היחסית. אם לא תשלח בקשה לא יתאפשר מתן ניקוד בסעיף זה.

7.    מדיניות השקעה חברתית כתובה (4 נקודות)

 

7.א.  מדיניות השקעה חברתית הנה מסמך מדיניות כתוב, המאושר על ידי הדירקטוריון, המהווה בסיס לתוכנית עבודה, אשר מגדיר את תחומי ההשקעה החברתית של החברה ונושאיה, את המשאבים המוקדשים לנושא והמדיניות לקביעתם, את הזיקה בין ההשקעה החברתית לפעילות העסקית של החברה, את השותפים החברתיים למימוש המדיניות, את היעדים והמדדים להצלחה ואת נהלי ההקפדה על עמידת הנתרמים בהוראות הדין. מדיניות מוגדרת היא בסיס לניהול ההשקעה החברתית.

האם לחברה יש מדיניות השקעה חברתית המהווה חלק מתוכנית העבודה העסקית שלה?

□ כן (1 נקודות)

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 8)

 

7.ב.  האם מדיניות ההשקעה החברתית מפורסמת לציבור בדו"חות הציבוריים ו/או באתר האינטרנט של החברה?

□ כן – בדו"חות הציבוריים ו/או באתר האינטרנט (1 נקודות)

□ לא

 

7.ג    כיצד ניתן לעיין במדיניות ההשקעה החברתית?  (ללא ניקוד)

        □ באינטרנט, בכתובת הבאה: _________________________________

□ הדוח נשלח בדואר או באמצעות שליח ויגיע אליכם לא יאוחר ממועד הגשת השאלון.

 

7.ד. האם מדיניות ההשקעה החברתית כוללת בחינה רב-שנתית של אפקטיביות התרומה/פרויקט, לרבות הבחנה בין תשומות (משאבים ישירים שהחברה מקצה לפרויקט, לרבות כסף, זמן וציוד), תפוקות (התוצאות הישירות והמיידיות של הפרויקט, למשל - מספר הילדים שקיבלו מחשב במסגרת הפרויקט) והשפעות ארוכות טווח (למשל – שיפור ארוך טווח בציונים בבית הספר בו נערך הפרויקט)?

□ כן (1 נקודות)

□ לא

 

7.ה.  האם יישום מדיניות ההשקעה החברתית מתבצע באמצעות מדדים ויעדים כמותיים?

□ כן (1 נקודות)

□ לא

8.    התנדבות עובדים (4 נקודות)

8. א. התנדבות עובדים מוגדרת כפעילות שאינה מלווה בתמורה כספית אשר:  

·   נערכת לצורך קידום מטרות חברתיות או סביבתיות.

    ·   מתבצעת מחוץ למתקני החברה או מבוצעת במתקני החברה וכוללת גורמים חברתיים או סביבתיים החיצוניים לחברה.

·   מרוכזת ומנוהלת על ידי החברה.

·   מבוצעת על ידי עובדי החברה.

יובהר כי התנדבות עובדים המבוצעת במהלך שעות העבודה ועל חשבון המעביד תיחשב כפעילות שאינה מלווה בתמורה כספית.

האם קיימת בחברה התנדבות עובדים (בישראל בלבד)?

□ כן

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לסעיף ד' – איכות הסביבה)

 

8.ב.  מספר המתנדבים - כמה מעובדי החברה בארץ לקחו חלק בפעילות התנדבות העובדים בישראל בשנת 2008?

__________ (2 נקודות, ספי הניקוד בהתאם למספר העובדים בחברה כפי שהוזן בתחילת השאלון)

 

8.ג.   ממוצע שעות ההתנדבות לעובד בארץ לשנה

8.ג.1.האם התנדבות העובדים בחברה היא התנדבות קבועה (התנדבות עובדים המתבצעת במסגרת קבועה לפחות 5 פעמים בשנה) או חד פעמית (התנדבות עובדים שאינה קבועה)?

□ קבועה

□ חד פעמית         

 

8.ג.2. ממוצע שעות ההתנדבות לעובד בפירמה – אנא חשבו לפי סך שעות ההתנדבות בשנה של כלל העובדים המתנדבים חלקי סך כל מספר העובדים בחברה. 

□ 3 שעות ויותר (ניקוד להתנדבות קבועה – 2 נקודות, לחד פעמית – 1 נקודות)

□ שעה עד 3 שעות (ניקוד להתנדבות קבועה – 1.5 נקודות, לחד פעמית – 0.75 נק')

□ חצי שעה עד שעה (ניקוד להתנדבות קבועה –נקודה אחת, לחד פעמית – חצי נקודה)

(לצורך חישוב שעות ההתנדבות של העובדים תיחשב שעת התנדבות המבוצעת על חשבון עלות החברה כשתי שעות התנדבות. יובהר כי גם שעת התנדבות שאינה על חשבון החברה חייבת לעמוד בהגדרת התנדבות עובדים לעיל, לרבות היותה חלק מפעילות המרוכזת ומנוהלת ע"י החברה)

 

 


ד. איכות סביבה (22 נקודות מסך הניקוד)

תחום איכות הסביבה הפך להיות ערך חברתי חשוב, מעבר לפתרונות נקודתיים, כפי שהיה בעבר. כיום עסקים מבינים, כי לכל פעילות עסקית יש השלכה סביבתית, החל משימוש יום יומי בחשמל או במים וכלה בניהול פסולת מסוכנת, כך שלמעשה לא ניתן עוד להפריד בין אחריות חברתית כוללת של פירמה לבין האחריות הסביבתית. יצירת כלים להטמעת המחויבות לסביבה כחלק מהאסטרטגיה העסקית, גישה יזמית בצמצום ההשפעות הסביבתיות ואימוץ נורמות בינלאומיות לניהול איכות הסביבה הם הבסיס להבטחת התנהלות סביבתית אחראית של החברה.

הקריטריונים המפורטים מתבססים על השאיפה להגיע לאיזון בהחלטות עסקיות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה. זאת תוך מילוי אחר תקנות וחוקים סביבתיים, וכן הקפדה על הוראות הגופים האמונים על שמירת איכות הסביבה.

תחום איכות הסביבה הינו תחום מורכב, והשפעותיו רחבות היקף. יישום האחריות בתחום זה דורש מהחברות ניהול מקצועי והשקעות כספיות מהותיות. לפיכך, תחום איכות הסביבה הינו התחום היחידי בדירוג 2009 בו מועסקת אנליסטית לבחינת ההשפעות של החברה.

 

סוגי השפעה הסביבתית

מתוך מודעות להבדלים בסוגי ההשפעה הסביבתית של חברות שונות בענפי פעילות שונים, הקריטריונים בנושא איכות הסביבה והניקוד המיוחס להם משתנים בהתאם לסוג ההשפעה הסביבתית של הסקטור אליו משתייכת החברה:  

כימיה, פרמצבטיקה, בנייה, כרייה, אנרגיה, דלק, תחבורה, מוצרי עץ ונייר, סמיקונדוקטור ושבבים: חברות בעלות השפעה סביבתית ישירה רחבה, אם בשל היקף המשאבים אותם הן צורכות, לרבות שימוש במשאבי טבע בלתי מתחדשים (כגון כרייה של מחצבים), ואם בשל היקף הפליטות לסביבה.  

מזון ומשקאות, טלפוניה, טקסטיל, אלקטרוניקה, חומרה, פלסטיק, קמעונאות, מלונאות: חברות יצרניות ונותנות שירותים שלהן השפעה סביבתית ישירה מעבר להתנהלותן המשרדית, בעיקר כתוצאה מתהליכי ייצור, הפצה, ותהליכים לוגיסטיים אחרים, ומשימוש במוצר או שירות שהן מציעות.

פיננסים, ביטוח, תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ: חברות אשר את מרבית השפעתן הסביבתית הישירה ניתן לייחס להתנהלותן המשרדית, לרבות שימוש בחשמל, מים, נייר וכד'. חשוב לציין כי למגזר הפיננסי כנותן אשראי ישנן השפעות סביבתיות עקיפות רחבות-היקף (ראה שאלה 9.ב).

 

לאיזה מענפי הפעילות הבאים שייכת החברה*? (יש ללחוץ על המשבצת המתאימה באחד הטורים)? *שאלת חובה – כל עוד אין תשובה תקפוץ הודעה "לא ניתן להמשיך בשאלון ללא תשובה לשאלה זו"

שאלות 9,10,11,12

שאלות 9,10,11 בלבד

שאלות 9,10,11 בלבד

שאלה 11 – ביצועים בסיסיים בלבד

לפיננסים שאלה 9.ב בנוסח אחר

 

כימיה

מזון ומשקאות

פיננסים

פרמצבטיקה

טלפוניה

ביטוח

בניה

טקסטיל

תוכנה

כרייה

אלקטרוניקה

כוח אדם

אנרגיה

חומרה

ניהול ויעוץ

דלק

פלסטיק

 

תחבורה

קמעונאות

 

מוצרי עץ ו/או נייר

מלונאות

 

סמיקונדוקטור ושבבים

 

 

 

הניקוד המפורט להלן הנו הניקוד לכל סוג  השפעה לפי מפתח הצבעים שלהלן:

כימיה, פרמצבטיקה, בנייה, כרייה, אנרגיה, דלק, תחבורה, מוצרי עץ ונייר, סמיקונדקטור ושבבים - כחול

מזון ומשקאות, טלפוניה, טקסטיל, אלקטרוניקה, חומרה, פלסטיק, קמעונאות, מלונאות - ירוק

פיננסים, ביטוח, תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ – אדום

טבלת ניקוד מרכזת של הפרק תוכלו למצוא במסמך הקריטריונים לדירוג מעלה המופיע באתר.

9.     מדיניות (2.5/ 5/ 7.5 נקודות)

9.א.     האם לחברה יש מדיניות סביבתית כתובה, ארוכת טווח, המפורסמת לציבור באתר האינטרנט או בדו"חות הציבוריים או בדו"ח החברתי/סביבתי?

□ כן (1.25/ 2.5/ 3.75 נקודות)

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 10)

 

9.ב.     האם כוללת המדיניות הסביבתית התייחסות לנושאים הבאים? (יש לסמן בטבלה)

(מקסימום ניקוד: 1.25/ 2.5/ 3.75 נקודות. כל נושא שנכלל במדיניות: 0.25/ 0.5/ 0.75 נק')

 

 

האם קיימת במדיניות התייחסות לנושא?

נושא

□ כן

□ לא

מחויבות למניעת נזקים סביבתיים ולשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים

□ כן

□ לא

מחויבות לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן – כבסיס לקבלת החלטות לרבות ההשפעות של ניהול סביבה משרדית בהיבטי חסכון בחשמל, שימוש מושכל במשאבי מים, נייר וכיו"ב

□ כן

□ לא

הכרה במשאבי הטבע כמשאב ציבורי: החברה מכירה בכך שמשאבי טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והרחבה, של כלל אזרחי כדור הארץ וגם של הדורות הבאים.

□ כן

□ לא

מחויבות לעקרון של פיתוח בר קיימא אשר הנו פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב בלי לסכן את האפשרות של דורות העתיד לספק את צרכיהם שלהם, תוך איזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה

□ כן

□ לא

מחויבות לגישה פרו-אקטיבית אשר בבסיסה יוזמה ופעולה, להבדיל מתגובה בלבד, בכל הקשור להשפעותיה הסביבתיות

 

9.ב      (נוסח לחברות הסקטור הפיננסי) האם כוללת המדיניות הסביבתית התייחסות לנושאים הבאים? (יש לסמן בטבלה)

(מקסימום ניקוד: 3.75 נקודות. סינון סביבתי בהשקעות – 2 נק', כל נושא אחר שנכלל במדיניות: 0.35 נק')

האם קיימת במדיניות התייחסות לנושא?

נושא

□ כן

□ לא

סינון של חברות מועמדות להשקעה בהתאם לשיקולים סביבתיים (לתשומת לבכם, כניסה לתהליכי ביצוע בנושא זה תזכה בניקוד חלקי בהתאם לשיקול דעת האנליסטית הסביבתית)

□ כן

□ לא

מחויבות למניעת נזקים סביבתיים ולשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים

□ כן

□ לא

מחויבות לזיהוי ההשפעות הסביבתיות, מדידתן והבנתן – כבסיס לקבלת החלטות לרבות ההשפעות של ניהול סביבה משרדית בהיבטי חסכון בחשמל, שימוש מושכל במשאבי מים, נייר וכיו"ב

□ כן

□ לא

הכרה במשאבי הטבע כמשאב ציבורי: החברה מכירה בכך שמשאבי טבע הם נכס של הציבור, של הקהילה המקומית והרחבה, של כלל אזרחי כדור הארץ וגם של הדורות הבאים.

□ כן

□ לא

מחויבות לעקרון של פיתוח בר קיימא אשר הנו פיתוח היכול להתקיים לאורך זמן רב בלי לסכן את האפשרות של דורות העתיד לספק את צרכיהם שלהם, תוך איזון נאות בין פיתוח כלכלי לבין הגנה על הסביבה

□ כן

□ לא

מחויבות לגישה פרו-אקטיבית אשר בבסיסה יוזמה ופעולה, להבדיל מתגובה בלבד, בכל הקשור להשפעותיה הסביבתיות

 

9.ג.      שאלת רשות לכלל המגזרים: האם החברה נקטה בשנים האחרונות ביוזמה של פיתוח מוצר או שירות חדשניים או חלופיים העונים להגדרה של "ידידותיים לסביבה" או בעלי השפעה סביבתית פחותה בהשוואה למוצרים ולשירותים שפותחו ושווקו עד כה?

□ כן (1/1/1 נקודות - אנא פרטו)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

□ לא

 

9.ד      לבקשת האנליסטית הסביבתית, כיצד ניתן לעיין בדו"ח המדיניות הסביבתית?

□ באינטרנט, בכתובת הבאה: _________________________________

□ הדוח נשלח בדואר או באמצעות שליח ויגיע אליכם לא יאוחר ממועד הגשת השאלון.

10.   ניהול, יישום והטמעה (9.5/8.5/7.5 נקודות)

 

10.א.   מערכת ניהול ליישום המדיניות הסביבתית (3.75/3.5/3 נקודות)

            מערכת ניהול סביבתית הנה כלי להסדרת ההיבטים שיש להם השפעה על הסביבה בפעילות ארגונים או חברות, ולהטמעתם בהליכי קבלת החלטות. תכליתה העיקרית של מערכת הניהול הינה טיפול מניעתי, כלומר זיהוי מוקדים בעייתיים עוד קודם להיווצרותו של מפגע. המערכת מאפשרת יישום מחויבות המפעל בנושא סביבה, שילוב שיקולים סביבתיים בתהליכי ייצור, ובקרה רצופה אחר ההשפעה הסביבתית של פעולות החברה, מוצריה ושירותיה.

 

10.א.1. האם קיים בחברה בעל תפקיד אשר נושא איכות הסביבה, לרבות האחריות על יישום המדיניות הסביבתית, נמצא בתחום אחריותו?

           

□ כן - הממונה על תחום איכות הסביבה מדווח ישירות למנכ"ל/ סמנכ"ל/ חבר הנהלה בכיר אחר (1.25/1.2/1נק')

□ כן - קיים בחברה ממונה על תחום איכות הסביבה. הוא אינו מדווח ישירות למנכ"ל/ סמנכ"ל/ חבר הנהלה בכיר אחר

            (0.625/0.5/0.5 נק')

□ לא -  לא קיים בחברה ממונה על תחום איכות הסביבה.

 

10.א.2.האם החברה מנהלת את השפעותיה הסביבתיות ומבטיחה את יישום המדיניות

הסביבתית באמצעות מערכת ניהול ההולמת את גודלה, את היקף פעילותה ואת השפעותיה הסביבתיות?          

□ כן (מקסימום ניקוד: 1.25/1.2/1נק', בהתאם לסעיפים שלהלן)

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 10.ב.)

 

10.א.2.I           האם המרכיבים הבאים כלולים במערכת הניהול?

מטרות - כלליות וספציפיות

□ כן

□ לא

 

יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם

□ כן

□ לא

 

מערכת למדידת הביצועים ולדיווח עליהם

□ כן

□ לא

 

הקצאת משאבים (כספיים ומשאבי עובדים)

□ כן

□ לא

 

הגדרת הסמכויות, תחומי האחריות ומושא הדיווח של העוסקים בנושא

□ כן

□ לא

 

10.א.2.II          האם כלולים במערכת הניהול נהלים המבטיחים עמידה באופן שוטף בחוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה? (0.65/0.6/0.5 נק')

□ כן

□ לא

 

10.א.3.האם החברה מקיימת באופן שוטף וקבוע תוכניות הדרכה להבטחת הרלבנטיות של מערכת הניהול והטמעתה? (0.3/0.25/0.25 נק')

□ כן

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 10.ב.)

 

10.א.3.Iבמידה וכן -  האם תכנית ההדרכה כוללת את כל עובדי ומנהלי החברה? (0.3/0.25/0.25 נק')

□ כן

□ לא

 

10.ב.   תוכנית רב-שנתית להפחתת מזהמים (1.8/1.6/1.5 נקודות)

10.ב.1.האם קיימת בחברה תוכנית רב-שנתית להפחתת מזהמים ולשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים? 

□ כן (0.9/0.8/0.75 נק')

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 10.ג.)

 

10.ב.2.סמנ/י בטבלה האם המרכיבים הבאים כלולים בתוכנית האמורה? (0.25/0.2/0.2 נקודה לכל נושא במידה וקיים יעד כמותי, עד למקסימום של 0.9/0.8/0.75 נק')

יעדים כמותיים באחוזים

קיימת תוכנית רב שנתית בנושא?

נושא

 

□ כן

□ לא

צמצום השימוש באנרגיה

 

□ כן

□ לא

מעבר לאנרגיות חלופיות

 

□ כן

□ לא

צמצום צריכת הדלק והנסיעות

 

□ כן

□ לא

צמצום השימוש במים ומניעת זיהום

 

□ כן

□ לא

צמצום פסולת

 

10.ג.   סקר סביבתי תקופתי (1.8/1.6/1.5 נקודות)

10.ג.1.האם החברה ביצעה בשנתיים האחרונות סקר סביבתי? (0.6/0.55/0.5)

□ כן

□ לא (על תשובה "לא" השאלון קופץ לשאלה 10.ד.)

 

10.ג.2.במידה וכן –אילו נושאים הרלבנטיים לענף הפעילות של החברה נסקרו במסגרת הסקר הסביבתי, ובאיזו מידה (0.9/0.8/0.75 נק'):

 

אפיון סביבתי של המוצר או השירות והשפעותיו - אפיון סביבתי של אחריות החברה להשפעות הסביבתיות לאורך מכלול התהליכים (הפקת חומרי הגלם והכנתם לייצור; ייצור; הפצה ואריזה; השימוש במוצרים; סילוק כפסולת או שימוש מחדש או מחזור) של המוצרים והחומרים המרכיבים אותם

□ נסקר במלואו

□ נסקר ברובו

□ נסקר באופן חלקי

□ לא נסקר

 

ניתוח סיכונים סביבתיים והשלכות סביבתיות מתמשכות של תהליכי הייצור והעבודה: ניתוח כמותי, על פי נהלים מקצועיים מקובלים, של ההשלכות הסביבתיות הישירות של החברה, לרבות: מניעת תאונות ומצבי חרום; שמירה על הבריאות הסביבתית של העובדים ושל הקהילה הקרובה; שימור ושיקום המגוון הביולוגי וערכי הטבע; מניעת זיהום אוויר, מים, קרקע, רעש וריח, צמצום פליטות גזי חממה והשפעות נוספות על האקלים הגלובלי; צמצום השימוש במים ובחומרי גלם מהטבע; צמצום כמויות הפסולת, השפכים וחומרי ניקוי ופסולת מסוכנים.

 

□ נסקר במלואו

□ נסקר ברובו

□ נסקר באופן חלקי

□ לא נסקר

           

10.ג.3.במידה והתבצע - האם מסמכי הסקר וממצאיו מתועדים ושמורים בחברה? (0.3/0.25/0.25 נק')

□ כן

□ לא

 

10.ד.   בקרה וביקורת (1.15/1/0.8 נק')

האם בוצעה בשנת 2008 ביקורת סביבתית בחברה?

□ כן – בוצעה ביקורת חיצונית (כגון אישור עמידה בתקן iso14000) (1.15/1/0.8 נק')

□ כן – בוצעה ביקורת פנימית (0.6/0.5/0.4 נק')

□ לא

 

10.ה.   דיווח פנימי (1/0.8/0.7 נק')

10.ה.1 סמנ/י בטבלה הבאה במידה והתקיים בשנתיים האחרונות דיון בהנהלה בנושאים הבאים (כל "כן" בשורה מזכה ב-0.35/0.3/0.25 נק', עד למקסימום של 1/0.8/0.7 נק' )

 

התקיים דיון בהנהלה?

נושא

□ כן

□ לא

בחינת המדיניות הסביבתית של החברה

□ כן

□ לא

נתוני הביצועים הסביבתיים

□ כן

□ לא

ממצאי סקר הסיכונים הסביבתי

□ כן

□ לא

ניהול ותוכנית רב שנתית

 

10.ה.2 לבקשת האנליסטית הסביבתית, כיצד ניתן לעיין בפרוטוקולים של הדיונים הרלבנטיים?

            □ באינטרנט, בכתובת הבאה: _________________________________

□ הדוח נשלח בדואר או באמצעות שליח ויגיע אליכם לא יאוחר ממועד הגשת השאלון.

 

11.   ביצועים סביבתיים (5/8.5/10 נקודות)

במסגרת חלק זה יבצע אנליסט סביבתי הערכה של הביצועים הסביבתיים של החברה. לצורך כך נבקשכם למלא את הפרטים והנתונים הבאים הדרושים כבסיס לעבודת האנליסט:

 

11.א.   פרטי איש קשר להבהרות (אם תידרשנה) בנושאי איכות הסביבה שאלת חובה – לא ניתן להמשיך בשאלון ללא מילוי של: שם איש הקשר וטלפון:

שם: _________________________

טלפון: _______________________ נייד: _________________________

דוא"ל: _______________________

 

11.ב.   יש למלא את הנתונים בטבלה הבאה, בהתאם למתכונת הנדרשת בכל סעיף. יש לציין האם הנתונים מתייחסים לישראל או לעולם, ובמידת האפשר גם לספק הסברים לשינוי בנתונים בין 2007 ל-2008 (2.5/5.7/6.25):

ביצועים בסיסיים (רלבנטי לכל הענפים)

נתוני

2008

נתוני

2007

מתכונת

 המידע הנדרש

נושא

 

 

יחידות אנרגיה (בג'אול/ קילוואט שעה) של כל מקור אנרגיה הנצרכת על ידי החברה, וכן של ייצור והעברה של מוצרי אנרגיה (חשמל, חום) לארגונים אחרים, בחלוקה לפי מקור (חשמל, דלק וכו').

11.ב.1. צריכת אנרגיה –לפי מקור.

 

 

יחידות נפח (מ"ק) של צריכת מים על ידי החברה.

11.ב.2. צריכת מים

 

 

יחידות מרחק (ק"מ)/ ליטרים  דלק

11.ב.3. נסועה שנתית (קילומטרז') של צי מסחרי / צי תובלה

 

 

הטמנה

11.ב.4. פסולת מוצקה לפי סוג, משקל וענף הפעילות הרלבנטי - יחידות משקל (טון) של סוגי פסולת שונים (כולל פסולת בניין למגזרים הרלבנטיים)

 

 

פסולת ממוחזרת

 

 

יעד הפסולת הממוחזרת

 

ביצועים מתקדמים (לא רלבנטי לענפים: פיננסים, ביטוח, תוכנה, כוח אדם, ניהול ויעוץ)

נתוני

2008

נתוני

2007

מתכונת

 המידע הנדרש

נושא

 

 

יחידות משקל (טון) – אקוויוולנטי ל- CO2 – של פליטת גזי חממה, CH4 N2O   , HFCs, , PFCs, SF6

11.ב.5. סה"כ פליטה של גזי חממה (סיכום של פליטות גזי החממה)

מעגל הראשון: פליטות ישירות כתוצאה מיצור אנרגיה,  חימום.

מעגל שני:  צריכת אנרגיה, מים, חומרי גלם, פסולת

מעגל שלישי: פליטות כתוצאה משימוש/ פסולת במוצרי ושירותי החברה, שרשרת האספקה, קבלני חוץ, ותוכנית הנסיעות של עובדים.

מומלץ להיעזר בקישור המצורף

http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools

 

 

SO2

יחידות משקל (טון) של פליטות מזהמי אוויר עיקריים

11.ב.6. פליטות של מזהמי אויר עיקריים, לפי סוג.

 

 

NOx

 

 

CO2

 

 

חלקיקים

 

 

אחר

 

 

טון פסולת מסוכנת שפונתה

11.ב.7. פינוי פסולת מסוכנת (פסולת של חומר מסוכן כהגדרתו בחוק החומרים המסוכנים התשנ"ג 1993).

 

 

יחידות משקל (טון) של מרכיבי השפכים העיקריים היוצאים מגבולות החברה:  כגון: BOD, COD, TSS, מתכות כבדות, או אחרים (אם ישנם), לפי סוג

11.ב.8. פליטות שפכים, לפי סוג

 

 

יעד השפכים

 

 

תיאור אירועי שפך משמעותיים מבחינת כמות או השפעה על הסביבה.

11.ב.9 אירועי פליטה לא מורשית   (שלא בהתאם לרישיון העסק) של שמנים, דלקים וכימיקלים.

 

 

חומרי גלם ממוחזרים כאחוז מסך חומרי הגלם, כאשר היחס מחושב לפי טון משקל.

11.ב.10 - אחוז מחומרי הגלם שמקורם מפסולת (מעובדת או לא).

 

 

יחידות משקל (טון) לפי סוג

11.ב.11 - סה"כ צריכה ישירה של משאבי טבע ראשוניים כגון כריית מחצבים (לא כולל מים).

 

11.ג. עמידה בדרישות חוקים ותקנות (2.5/2.8/3.75 נקודות)

במסגרת חלק זה תבצע האנליסטית  הסביבתית הערכה של עמידת החברה בדרישות חוקיות בנושאי איכות סביבה.

פרט/י הליכים משפטיים שהסתיימו בהרשעה או קנסות והליכים מנהליים (כגון צו סגירה)  שננקטו או הוטלו על החברה בשנת 2008 כתוצאה מהפרה של חקיקה ראשית/ משנית/ מקומית, לרבות חוק תכנון ובנייה. יש לפרט גם את ארץ הייצור וסוג הפעילות.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.   שקיפות ודיווח סביבתי (2)

לאור הוספת שאלה בנושא דיווח חברתי-סביבתי בפרק ממשל תאגידי, החליטה הוועדה הציבורית לצמצם את משקל חלק הדיווח בפרק איכות סביבה ביחס לשנה שעברה. בחלק זה תבצע האנליסטית הסביבתית בדיקה של איכות המידע הסביבתי עליו מדווחת החברה בדו"חות הציבוריים או באתר בהתאם לתקנה 28 לחוק הרשות לניירות ערך (2004). ניתוח איכות המידע הסביבתי ייעשה בהתאם לפרמטרים הבאים:

·         מהותיות – הרמה בה החברה המדווחת זיהתה, הבינה והביאה לידי ביטוי את האספקטים המהותיים של השפעותיה הסביבתיות.

·         שלמות – הרמה בה הדוח כולל את כל המידע על הביצועים הסביבתיים של החברה הדרוש למחזיקי העניין השונים (לקוחות וצרכנים, תושבי הקהילה, גופים רגולטוריים, ארגוני חברה אזרחית וכיוב') לקבלת החלטותיהם ופעולותיהם.

·         תגובתיות – תגובות החברה לדאגות מחזיקי העניין, למדיניות ולתקנים רלבנטיים, כפי שהם באים לידי ביטוי בדוח הסביבתי ובדיאלוג הקשור בו.

 

לתשומת לבכם, דו"ח סביבתי שפורסם לפני שנת 2007 לא יזכה בניקוד. חברה אשר תספק הצהרה בכתב לפיה היא נמצאת בתהליך של כתיבת דו"ח סביבתי אשר יתפרסם בשנת 2009 רשאית לקבל עד שני שליש מהניקוד בסעיף זה  

 

ה. ממשל תאגידי (15 נקודות מסך הניקוד)

הקדמה

ממשל תאגידי הוא מושג הכולל אוסף רחב של עקרונות וכללים החיוניים לניהולם הזהיר והראוי של תאגידים, בהיבטי בקרה ופיקוח, ומתייחס בעיקר לאופן שבו הדירקטוריון מתווה מדיניות ומפקח על עסקי החברה. המושג כולל את התהליכים, המבנה והמידע המשמשים להכוונה והשגחה על ניהול החברה ומקיף טווח רחב של עקרונות, בהם: שקיפות, אי תלות, נשיאה באחריות, דיווח, הגינות, ציות להוראות הדין ואחריות חברתית-סביבתית (מתוך תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים התשס"ו-2006/ משרד האוצר/ אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון/ מרץ 2006). ממשל תאגידי תקין מהווה לפיכך את התשתית הניהולית לאחריות אינטגרטיבית על מגוון תחומיה (קרי, פעילות עסקית המפנימה ערכים חברתיים, סביבתיים ואתיים).

הוספת פרק ממשל תאגידי לדירוג מעלה 2008 התבצעה, בין היתר, על רקע העיסוק ההולך וגובר בנושא זה בעולם - ובמיוחד לאחר השערוריות התאגידיות בראשית העשור בארה"ב, אשר חשפו נורמות תאגידיות וחשבונאיות פגומות בחברות ענק דוגמת Enron, WorldCom, , הוליכו לחקיקת ה- Sarbanes-Oxley Act of 2002 – ובישראל בה הוגש לרשות ניירות ערך, דו"ח "לבחינת קוד ממשל תאגידי (Corporate Governance) בישראל" (להלן: "דו"ח גושן").

 

לצורך בניית הפרק הסתמכה הוועדה הציבורית על דו"ח גושן, בהיותו תוצר של העבודה המקצועית והעדכנית ביותר שנעשתה בנושא בישראל. כמו-כן, שאפה הוועדה ליצור מתאם לקריטריונים הבינלאומיים של מדדים חברתיים רלוונטיים (כגון: Dow Jones Sustainability index - המדד החברתי האמריקאי המקביל לדירוג מעלה, אשר מייחד פרק משמעותי לממשל תאגידי).

 

הפרק שלהלן כולל שני חלקים: החלק הראשון, מבוסס על דו"ח גושן, ועוסק בנושאי הליבה של ממשל תאגידי - הרכב ועבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת. חלק זה מתייחס למספר דגשים מתוך וועדת גושן אשר הוגדרו כמרכזיים אך גם כישימים כבר בטווח הקצר. החלק השני עוסק במחויבות הדירקטוריון לאחריות חברתית-סביבתית ובמידת מעורבותו בניהול ויישום מחויבות זו. הפרק הנו פרק חובה לחברות ציבוריות ופרק רשות לחברות פרטיות ממשלתיות ונסחרות בחו"ל. נוסח הפרק שלהלן מיועד הן לחברות ציבוריות והן לחברות פרטיות ונסחרות בחו"ל; במקרה בו קיים הבדל הוא מצוין במפורש.  

טבלת ניקוד מרכזת של הפרק תוכלו למצוא במסמך הקריטריונים לדירוג המופיע באתר.

 

13. הרכב ועבודת הדירקטוריון וועדת הביקורת (10 נקודות)

 

13.א.עמידה בהוראות החוק בהקשר ממשל תאגידי - האם החברה מקיימת ועומדת בהוראות חוק החברות תשנ"ט 1999 ויתר החוקים והתקנות החלים עליה (דוגמת חוק ניירות ערך תשכ"ח 1968 – לחברות ציבוריות בלבד)?

□ כן (שאלת סף)    

□ לא

 

13. ב.מידת העצמאות של הדירקטוריון – יש לשאוף לעצמאות הדירקטוריון במידה כזו שתבטיח מחד גיסא פיקוח נאות על ניהול עסקי החברה, ומאידך גיסא תאפשר התווית מדיניות עסקית מקצועית המתאימה לחברה.          

13.ב.1 כמה חברים מכהנים בדירקטוריון החברה ?

 ______

 

13.ב.2 על-פי המלצות וועדת גושן מומלץ למנות דירקטורים חיצוניים ועצמאיים כך שמספרם הכולל של הדירקטורים החיצוניים  והעצמאיים יהא: בחברה שאין בה בעל דבוקת שליטה ("מניות המקנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מכלל זכויות ההצבעה באסיפה הכללית" כהגדרת המונח "דבוקת שליטה" בחוק החברות) – לפחות מחצית מסך כל הדירקטורים ובחברה שיש בה בעל דבוקת שליטה – לפחות שליש מסך כל הדירקטורים.

האם בחברתכם ישנו בעל דבוקת שליטה (כהגדרת המונח בחוק החברות)?

□ כן    

□ לא

כמה מהחברים בדירקטוריון הנם דירקטורים חיצוניים כהגדרתם בסעיף 240 לחוק החברות ו/או עצמאיים כהגדרתם בסעיף 1.1 של המלצות וועדת גושן (או בתקנות בינלאומיות מקובלות אחרות)?

______

להלן מנגנון הניקוד בשאלה 13.ב לחברות ציבוריות :

ניקוד מלא [2.5 נקודות] יינתן

·         לחברה שאין בה דבוקת שליטה אם יש בה יותר משני דירקטורים חיצוניים/עצמאיים המהווים מחצית ומעלה מכלל הדירקטוריון.

·         לחברה שיש בה דבוקת שליטה אם יש בה יותר משני דירקטורים חיצוניים/עצמאיים המהווים שליש ומעלה מכלל הדירקטוריון.

חצי מהניקוד יינתן

·         לחברה שאין בה דבוקת שליטה - אם יש בה יותר משני דירקטורים חיצוניים/ עצמאיים המהווים עדיין פחות ממחצית מסך מספר חברי הדירקטוריון.

·         לחברה שיש בה דבוקת שליטה – אם יש בה יותר משני דירקטורים חיצוניים/ עצמאיים המהווים עדיין פחות משליש מסך מספר חברי הדירקטוריון.

חברה ציבורית אשר יש בה שני דירקטורים חיצוניים/ עצמאיים בלבד (כנגזר מדרישות החוק) לא תקבל ניקוד בסעיף זה.

                          

להלן מנגנון הניקוד בשאלה 13.ב לחברות פרטיות, ממשלתיות ונסחרות בחו"ל :

ניקוד מלא [2.75 נקודות] יינתן לחברה אם יש בה יותר מדירקטור חיצוני/עצמאי אחד, קרי שני דירקטורים ומעלה המהווים שליש או יותר מכלל הדירקטוריון.

חצי מהניקוד יינתן לחברה אם יש בה יותר מדירקטור חיצוני/עצמאי אחד, קרי שני דירקטורים ומעלה המהווים פחות משליש מכלל הדירקטוריון.

חברה פרטית אשר יש בה פחות משני דירקטורים חיצוניים/ עצמאיים לא תקבל ניקוד בסעיף זה.

 

 

13.ג הפרדה בין תפקידי הנהלה ודירקטוריון מסייעת למזעור ניגודי עניינים פוטנציאליים בין חברי ההנהלה והדירקטוריון (ניקוד מלא [2.5 נקודות לחברות ציבוריות, 2.75 לשאר החברות] במידה והתשובה חיובית בלפחות משתיים משלוש השאלות הבאות, נקודה אחת לתשובה חיובית אחת):

 

13.ג.1 האם בתפקידי יו"ר הדירקטוריון ובתפקיד המנכ"ל מכהנים יחידים שונים שאינם קרובי משפחה (כהגדרת המונח "קרוב" בחוק החברות). 

□ כן

□ לא

 

13.ג.2 האם כל חברי הדירקטוריון עומדים בדרישה לפיה הם אינם כפופים למנכ"ל החברה? 

□ כן

□ לא

 

13.ג.3 האם יו"ר הדירקטוריון עומד בדרישה לפיה הוא אינו ממלא תפקיד אחר בתאגיד או בתאגיד בשליטתו ו/או עוסק בתפקידי ניהול בהם, לרבות השתתפות כחבר בישיבות הנהלה?

□ כן

□ לא

 

13.ד הרכב ועבודת וועדת הביקורת ו/או ועדת מאזן - הדיווח הכספי ותהליך הביקורת עליו הנם תחומי מפתח באחריות הדירקטוריון כולו. דו"ח גושן ממליץ כי וועדת הביקורת תבצע עבודה מקדימה בנושא אישור הדוחות הכספיים, וקובע כי יש לפיכך משמעות רבה לעצמאות חברי וועדת הביקורת ולכישוריהם הפיננסיים.

13.ד.1 האם יו"ר וועדת הביקורת הנו דירקטור חיצוני ו/או עצמאי?

 

□ כן (0.75 נקודות)

□ לא

           

13.ד.2 כמה חברים מכהנים בוועדת הביקורת של החברה ?

______

        

 

         13.ד.3 כמה מהחברים בוועדת הביקורת הנם דירקטורים חיצוניים או עצמאיים ?

______

 

         (0.75 נקודות; ניקוד מלא יינתן במידה וקיים רוב בוועדת הביקורת לדירקטורים חיצוניים/עצמאיים, הערה: דרישת החוק היא למינימום שני דירקטורים חיצוניים בוועדת הביקורת ולכן מהווה מרכיב בשאלה מס' 1 – שאלת הסף.)

 

         13.ד.4 כמה מחברי וועדת הביקורת הנם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית, כלומר -בעלי השכלה, נסיון וכישורים המקנים להם מיומנות והבנה של נושאים עסקיים– חשבונאיים, המאפשרות להם להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון ביחס לאופן הצגת הנתונים הכספיים (מתוך תקנות החברות - תשס"ו 2005)?

                                     ______

                   (0.75 נקודות; ניקוד מלא יינתן במידה וקיים רוב בוועדת הביקורת לדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית. הערה: דרישת החוק היא למינימום חבר אחד בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית  ולכן מהווה מרכיב בשאלה מס' 1 – שאלת הסף) 

 

            13.ד.5 האם ועדת הביקורת או גוף אחר שמרבית חבריו עצמאיים/ בלתי תלויים מקיימת דיון מוקדם בדוחות הכספיים ומעבירה המלצותיה לדירקטוריון לפני אישור הדוחות?

                                    □ כן (0.75 נקודות)

                                    □ לא

 

13.ה תגמול דירקטורים ונושאי משרה בכירים (1.5 נקודות) - דו"ח וועדת גושן מצביע על כך ששיטת תגמול הבכירים עשויה להשפיע באופן מהותי על דרך התנהלותם, מידת מחויבותם לחברה ולהצלחתה והאופן בו יבחרו להתוות את מדיניות החברה. בנוסף, שכר הבכירים הוא נושא משמעותי בבניית האמון בין החברה לבין כלל מחזיקי העניין שלה – החל בבעלי המניות, עבור בלקוחות וכלה בציבור הרחב.

 

            13.ה.1 האם נקבעה מדיניות מנחה לתגמול בכירים, המדווחת בדוחות הדירקטוריון של החברה?

□ כן (0.5 נקודות)

□ לא

 

            13.ה.2 האם מונתה וועדת תגמול המפקחת או ממליצה לדירקטוריון על מדיניות בנושא ו/או על חבילות התגמול הספציפיות?

□ כן (0.5 נקודות)

□ לא

 

            13.ה.3 האם ישנם כללים המגדירים מהי עסקת תגמול חריגה הדורשת אישור דירקטוריון ו/או ועדת ביקורת?

□ כן (0.5 נקודות)

□ לא

 

13.ו מדיניות ממשל תאגידי - האם בדו"חות הציבוריים או באתר החברה מוזכרת עמדת הדירקטוריון ו/או הנהלה לגבי השלכות ויישום המלצת רשות ניירות ערך בנוגע לאופן גילוי אימוץ דו"ח גושן (הודעת הרשות בנושא פורסמה ב – 25.7.2007 ומופיעה באתר הרשות תחת "הודעות לחברות וחדשות")? לתשומת לבכם – גם התייחסות למסמכים מקובלים או קודים רלבנטיים אחרים מזכה בניקוד מלא.

□ כן (0.5 נקודות – חובה לחברות ציבוריות, רשות לשאר החברות)

□ לא

14. ניהול האחריות החברתית-סביבתית בדירקטוריון (5 נקודות)

דירקטוריון החברה הוא המייצג הטבעי ביותר של האינטרסים של בעלי ומחזיקי העניין של הפירמה ומשקף בצורה הטובה ביותר את מחויבותה החברתית-סביבתית. מתוך כך, יותר ויותר דירקטוריונים של חברות בינלאומיות עוסקים בצורה ישירה בפיקוח על מדיניות ויישום האחריות החברתית-סביבתית בפירמה. השאלות שלהלן מתייחסות לאופן ניהול אחריות זו בדירקטוריון.

 

14.א.1 מחויבות הדירקטוריון בנושא אחריות חברתית-סביבתית - האם קיימת בדירקטוריון ועדה לנושא זה? (אין להשיב בחיוב על שאלה זו אם עיקר תפקידה של הוועדה הוא החלטות על הקצאת תרומות).

          □ כן (1 נקודות)

          □ לא

 

14.א.2 הליכי יישום: סמנ/י בטבלה הבאה במידה והתקיים בשנתיים האחרונות דיון בדירקטוריון/וועדת הדירקטוריון בנושאים הבאים (מקסימום 1 נקודות, כל שורה – 0.25 נקודות):

התקיים דיון בדירקטוריון/ וועדת דירקטוריון?

נושא

□ כן □ לא

אסטרטגיית ניהול האחריות החברתית-סביבתית ומידת התאמתה לאסטרטגיה הכוללת של הארגון

□ כן □ לא

המידה בה ניהול האחריות החברתית-סביבתית משקף התייחסות או מילוי סטנדרטים, קודי התנהגות ומסגרות דיווח מוסכמות בינלאומיות כגון ה- GRI\G3 (GRI הנו הארגון המתווה את כללי הדיווח הוולונטריים הבינלאומיים בנושא אחריות חברתית של תאגידים. באוקטובר 2006 פורסמה הגרסה השלישית של עקרונות הדיווח – G3).

□ כן □ לא

בחינת נתוני ביצועי האחריות החברתית-סביבתית ומידת התאמתם ליעדים שהוגדרו לשנה זו 

□ כן □ לא

הגדרה או עדכון של היעדים בתחום האחריות החברתית-סביבתית לשנים הבאות

 

14.א.3 כיצד ניתן לעיין בפרוטוקולים של הדיונים הרלבנטיים?

□ באינטרנט, בכתובת הבאה: _________________________________

□ הדוח נשלח בדואר או באמצעות שליח ויגיע אליכם לא יאוחר ממועד הגשת השאלון.

□ לא ניתן לעיין בשלב זה

 

14.ב דו"ח אחריות חברתית-סביבתית של התאגיד - דו"ח אחריות חברתית-סביבתית משקף את מחויבות התאגיד לשקיפות, דיווחיות (Accountability) ודיאלוג עם מחזיקי העניין שלו. מרבית החברות הגדולות בעולם כבר מפרסמות דו"ח אחריות חברתית-סביבתית אחת לשנה או שנתיים. הדו"חות המתקדמים ביותר הם גם אלה הכוללים בקרת איכות חיצונית ומשוב ממחזיקי העניין. דו"ח ציבורי הוא אחד האמצעים המשמעותיים העומדים לרשות התאגיד לבטא את מחויבותו לניהול הביצועים החברתיים והסביבתיים ושיפורם.

 

14.ב.1 האם התאגיד מפרסם דו"ח אחריות חברתית-סביבתית הזמין לציבור?

□ כן (נקודה אחת)

□ לא (על תשובה זו השאלון קופץ לשאלה 14.ג)  

 

לתשומת לבכם, דו"ח שפורסם לפני שנת 2007 לא יזכה בניקוד. חברה אשר תספק הצהרה בכתב לפיה היא נמצאת בתהליך של כתיבת דו"ח אשר יתפרסם בשנת 2009 רשאית לקבל עד שני שליש מהניקוד בסעיף זה

 

14.ב.2 האם כולל דו"ח האחריות החברתית-סביבתית התייחסות לנושאים הבאים (יש לסמן בטבלה - מקסימום ניקוד: נקודה אחת, כל נושא שנכלל בדו"ח: 0.15 נקודות)

 

האם קיימת בדו"ח התייחסות לנושא?

נושא

□ כן □ לא

מחויבות לעקרון של פיתוח בר קיימא (ראה פרק איכות הסביבה סעיף 9.ב).

□ כן □ לא

מחויבות לשיפור רב שנתי של הביצועים החברתיים והסביבתיים.

□ כן □ לא

פעילות התאגיד ליישום הקוד האתי ותוכנית האתיקה פנימית ומול מחזיקי העניין השונים.

□ כן □ לא

פעילות התאגיד להבטחת סביבת עבודה הוגנת ומתקדמת ושמירה על זכויות אדם, כולל יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם. 

□ כן □ לא

מחויבותו של התאגיד בנושאי מעורבות בקהילה, כולל יעדים כמותיים וניהול מדיניות תרומות תוך הקפדה על עמידת הנתרמים בהוראות הדין.

□ כן □ לא

פעילות התאגיד לצמצום השפעות סביבתיות שליליות והגדלת השפעות סביבתיות חיוביות, כולל יעדים כמותיים ולוחות זמנים להשגתם.

□ כן □ לא

פעילות התאגיד בנושא הגינות המוצר (נהלים המבטיחים כי המוצרים עומדים בתקני בטיחות ובריאות ומוצגים בצורה מלאה, מדויקת והוגנת), והקפדה על נורמות ראויות של שיווק ופרסום.

□ כן □ לא

במידה וכן איזה?_______________

האם הדו"ח כתוב בהתאם לסטנדרטים מוכרים לכתיבת דו"ח חברתי כגון ה – GRI/G3.

 

14.ג גיוון אנושי בדירקטוריון (diversity) - הכללה מייצגת של קבוצות מיעוט שונות בדירקטוריון. מגמה בולטת בניהול האחריות החברתית בדירקטוריונים בעולם הנה חתירה לגיוון אנושי בדירקטוריון, וזאת על-מנת לאפשר ביטוי למגוון השקפות ודעות כנובע מרקע תרבותי ואתני שונה. מגמה זו עולה בקנה אחד עם הגדלת הגיוון האנושי בקרב מחזיקי העניין של התאגידים, כתוצר ישיר של היותם גלובליים.

 

·         14.ג.1 האם החברה מנהלת מעקב ומציבה יעדים על מנת להבטיח ייצוג הולם של קבוצות מיעוט בדירקטוריון, לרבות אנשים עם מוגבלויות או מרקע אתני, דתי או לאומי מגוון?

□ כן (0.5 נקודות)

□ לא

 

14.ג.2 מהו מספר הנשים בדירקטוריון ?

 _____

(0.5 נקודות לכל היותר – מחושב ביחס לשאר החברות בדירוג).

 

 

****************************************************************************************

 

15. להופעה בחוברת דירוג מעלה 2009, אנא שלחו לוגו, תמונת מנכ”ל וטקסט המתאר את החברה ו/או פעילותה לקידום אחריות חברתית בהיקף של עד 50 מלים ל Maala1@maalot.co.il  

      □ לצורך הופעה בחוברת דירוג 2009, החברה מעוניינת להשתמש באותם לוגו, תמונה וטקסט ששימשו לחוברת דירוג מעלה 2008 כפי שמופיעה בקישור הבא: 

http://www.maala.org.il/galleries/dynamic/LibraryDocs/files/file_703.pdf

□ נשלח

□ לא נשלח (חובה לסמן אחת משתי התשובות הראשונות על מנת להתקדם לשאלה הבאה)

16. האם מנכ"ל החברה מאשר באופן אישי את נכונותם של כל הפרטים המופיעים בשאלון זה?

□ כן -על תשובה "כן" – עולות גם השאלות הבאות:

שם המנכ"ל _________________

תאריך  האישור ______________

 

□ לא (לא ניתן להגיש שאלון זה ללא אישור מנכ"ל החברה)

 

תודה על שיתוף הפעולה! חברתכם תיכלל בדירוג מעלה לשנת 2009. תוצאות דירוג ומדד מעלה 2009 ייחשפו בכנס בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ביום ד', ה- 10.06.2009 בשעות הבוקר – אנא שריינו ביומניכם את המועד

 

 
 
 
 
 
 

על אחריות תאגידית ומשאבי אנוש

פורסם: 31 באוג׳ 2009, 7:24 על ידי: Sustainability Org

מועד פרסום: אפריל 2009
 
מאמר מאת איליין כהן, שפורסם לראשונה בירחון "משאבי אנוש"
 

אחריות תאגידית בישראל, מאת שוקי שטאובר

פורסם: 30 באוג׳ 2009, 7:10 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 30 באוג׳ 2009, 7:17 ]

מועד פרסום: אוקטובר 2008
 
ניהול אחריות תאגידית בישראל,מאת שוקי שטאובר.
סקירה המתארת את התפתחותה של האחריות התאגידית בארץ ובעולם.  
 

הנחיות ה-GRI לדיווח קיימוּת - תרגום לעברית

פורסם: 30 באוג׳ 2009, 5:33 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 30 באוג׳ 2009, 5:40 ]

מועד פרסום: פברואר 2008
 
הנחיות ה-GRI-Global Reporting Initiative לכתיבת דוחות אחריות חברתית.
Sustainability Reporting Guidelines, G3 Version
 
המסמך תורגם על ידי ליעד אורתר מחברת ביונד ביזנס.

1-7 of 7