אנרגיה - תחזיות, נבואות ומעשים

פורסם: 24 בנוב׳ 2012, 10:22 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 24 בנוב׳ 2012, 10:39 ]
מאת עודד רוט, way-togo.com, 23/11/2012,

סוכנות האנרגיה הבינלאומית מפרסמת מידי שנה תחזיות בנושאים הקשורים באנרגיה. התחזית שפורסמה בנובמבר 2012 מציינת מספר שינויים דרמטיים מהערכות שנערכו רק לפני שנים אחדות. מכאן מתבקשות שאלות, כמו מה ערכן של תחזיות, כאשר "הבלתי נודע", צפוי לטפוח על פניהן? או, מה תועלתן של תחזיות מול מעשים לשינוי פני העתיד החזוי?

סוכנות האנרגיה הבינלאומית היא סוכנות עצמאית, שנוסדה בנובמבר 1974 על ידי 28 מדינות, (שאינן חברות בארגון המדינות המפיקות נפט OPEC), ומטרותיה העיקריות לקדם ביטחון אנרגטי בקרב המדינות החברות בה ולספק מחקרים וניתוחים על מנת להבטיח מקורות אנרגיה אמינים, ברי השגה ונקיים. הסוכנות פועלת גם בהקשרים שבין אנרגיה לבין עידוד צמיחה כלכלית, שוויון, הגנת הסביבה והגנה מפני שינוי אקלים. סוכנות האנרגיה הבינלאומית מפרסמת מידי שנה תחזיות בנושאים הקשורים באנרגיה. מדובר בתחזיות על בסיס נתוני עבר ולא בחזיונות נבואיים הרואים את הנולד, לכן כוחן מוגבל, הן לא חד-משמעיות ומציגות מספר תרחישים אפשריים. תרחיש ייחוס בסיסי נסמך על הנחות המבוססות על מגמות העולות מנתוני העבר, ובנוסף אליו מפורטים תרחישים המבוססים על שינויים כתוצאה מנקיטת אמצעי מדיניות שמטרתם לשנות מגמות קיימות.

נתוני הגלם שבבסיס התחזיות מצטברים בהדרגה וברצף ולכן לאורך שנים התחזיות מגלות מידה של עקביות. בעשור האחרון קיימות מגמות עקביות בולטות הן בצד הביקושים לאנרגיה והן בצד ההיצע. בצד הביקוש לאנרגיה – קיימת עקביות בהתייחסות לגידול הצפוי באוכלוסיית העולם והגידול הצפוי כתוצאה מפיתוח כלכלי, במיוחד על ידי כלכלות המתפתחות באסיה. בצד ההיצע – קיימת עקביות בהתייחסות לתפקיד המרכזי של מאגרי הנפט במזרח התיכון. בנוסף, קיימת התייחסות להשפעות צריכת האנרגיה על הסביבה ושינוי האקלים לאור המודעות הגוברת לנושאים אלו.

למרות הנחות העבודה בדבר המשך עקבי של מגמות קיימות, סוכנות האנרגיה הבינלאומית מפרסמת מידי שנה מבט מעודכן לעתיד המכיל סקירות של שינויים במגמות. שינויים אלו מעידים על מגבלות התחזיות השנתיות, אשר אינם כוללים התייחסות לאירועים או נסיבות שלא ניתן לחזות אותם מראש, למרות שההיסטוריה רצופה בוודאות באירועים בלתי נודעים. בנובמבר 2012 פרסמה הסוכנות לאנרגיה בינלאומית תחזית מעודכנת, המצביעה על שינויי מגמות, שחלקם מפתיעים, דרמטיים ומפריכים תחזיות קודמות. לפי התחזית משנת 2012, במפת האנרגיה העולמית נוצר נוף חדש וכללי משחק חדשים בעלי השלכות פוטנציאליות מרחיקות לכת.

השינויים הבולטים הם:

א. עלייה בייצור נפט וגז בצפון אמריקה, ובמיוחד בארצות הברית, כתוצאה מיישום טכנולוגיות גילוי והפקה חדשות.

ב. נסיגה עולמית מהפקת אנרגיה גרעינית בעקבות אסון הצונאמי ביפן.

ג. צמיחה בשימוש במקורות אנרגיות מתחדשים.

ד. גידול עולמי בהפקת גז "לא קונבנציונאלי", באמצעות טכנולוגיות חדשות.

ה. החייאת מגזר הנפט בעיראק אחרי 20 שנים של חוסר יציבות.

ו. שיפור יעילות וחסכון בצריכת אנרגיה.

ז. הגדלת גישה למקורות אנרגיה למדינות עניות.

ח. הגשמת מטרות מדיניות הקשורות בשינוי האקלים.

נסקור את הנתונים העקביים והחדשים העולים מתחזית האנרגיה האחרונה:

צריכת אנרגיה בעולם

צריכת האנרגיה העולמית נתונה במגמת עלייה כללית כתוצאה מגידול באוכלוסיית העולם ועלייה בתוצר הכלכלי, בעיקר במדינות המתעוררות. אוכלוסיית העולם צפויה לגדול בין השנים 2011 – 2035 בשיעור של כ – 26%, ובמספרים מוחלטים להוסיף 1.8 ביליון נפש ולהגיע ל - 8.6 ביליון נפש. הסוכנות מעריכה כי כלל ביקושי האנרגיה בעולם יגדלו עד שנת 2035 בשיעור של 33%, לפי תרחיש של ביקושים נמוכים. תרומה מכרעה של כ – 60% לעלייה בביקושים העולמיים לאנרגיה תהיה של המדינות המתעוררות. עיקר הביקוש יהיה לאנרגיה להפקת חשמל. עליית הביקושים לחשמל תהיה כמעט כפולה מקצב העלייה של סך כל צריכת האנרגיה. יצוין כי חשמל מופק מפחם, גז, תוצרי נפט ואנרגיות מתחדשות. ביקושי החשמל הצפויים דורשים להשקיע בהקמת תשתיות חשמל חדשות והחלפת כשליש מתחנות הכוח הקיימות. כחצי מקיבולת החשמל החדשה תתבסס בעתיד על מקורות אנרגיה מתחדשים – כמו זרימת מים, אנרגיית שמש ורוח, אך פחם יישאר מקור האנרגיה המוביל להפקת חשמל. סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה כי גידול הביקושים לחשמל בסין בתקופה 2011 – 2035 יהיה גדול מסך כל הביקושים הנוכחיים לחשמל בארצות הברית ויפן יחדיו. סין והודו יתרמו לקרוב לשלושה רבעים מהגידול בביקושים לפחם, בזמן שבמדינות ה -OECD הביקוש לפחם צפוי לרדת.

כחמישית מהביקוש לאנרגיה בשנת 2035 יהיה לצורכי תחבורה, שתעשה שימוש בעיקר בתוצרי נפט. בשנת 2007 סוכנות האנרגיה הבינלאומית חזתה כי הביקושים העולמיים לנפט בתקופה 2006 – 2030 יעלו בשיעור של 14%. שיעור עלייה דומה מיוחס גם לתקופה 2011 – 2035. בשנת 2011 הביקוש העולמי לנפט הוא כ – 87.4 מיליון חביות נפט ליום, וזה צפוי לעלות לפי תרחיש נמוך לכ – 99.7 מיליון חביות נפט ליום עד לשנת 2035. השיעור היחסי המתון בעלייה בצריכת נפט נובע בעיקר משימוש בתחליפי נפט ובהתייעלות. לאורך התקופה, חזוי כי יישמר לחץ להעלאת מחירי הנפט, אך לפי תרחיש המתייחס לנתוני העבר, המחירים יעלו באופן יחסי מתון לרמה של 145$ לחבית נפט בערכי מטבע ריאליים (במונחי שנת 2011), ולפי תרחיש של הפחתת צריכת הנפט בעולם כתוצאה ממדיניות מרסנת המחיר יהיה 125$ לחבית נפט בערכי מטבע ריאליים.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית מעריכה כי יהיה קושי לתמוך ולקיים את קצב הגידול הנדרש בצורכי אנרגיה בעולם.

תרומת הכלכלות המתפתחות

סוכנות האנרגיה הבינלאומית עקבית בתחזיותיה מהשנים האחרונות לפיהן עיקר הלחצים לביקושי אנרגיה יופיעו מצד הכלכלות המתפתחות, שהבולטות בהן הן סין והודו. כלכלת סין צפויה להמשיך ולהתרחב, ועד 2020 צפויה לעבור את זו של ארצות הברית. בתחזית סוכנות האנרגיה הבינלאומית משנת 2007 נכתב כי לפי תרחיש ייחוס, צורכי האנרגיה של העולם עד שנת 2040 יהיו גבוהים ב - 50% לעומת 2007, כאשר סין והודו יחדיו ייצרו ביקושים ל 45% מהעלייה בצריכת האנרגיה, ויתרמו לעיקר העלייה. סין והודו צרכו בשנת 2007 45% מצריכת הפחם העולמית. התחזית הייתה שחלקם של סין והודו בעלייה בצריכת פחם בתקופה 2007 - 2030 יהיה 4/5. לעומתן, מדינות ה OECD ישמרו על צריכת פחם כמעט יציבה, למעט ארצות הברית שביקושי הפחם בה יעלו.

כבר בשנת 2007 סוכנות האנרגיה הבינלאומית חזתה כי הביקושים לנפט לתחבורה יוכפלו בסין פי 4 בתקופה 2005 – 2030 ויתרמו ל – 2/3 מהעלייה לביקושי נפט בסין. לפי התחזית משנת 2012 מספר כלי הרכב בעולם יגיע עד שנת 2035 ל - 1.7 ביליון – מספר כפול לעומת 2011, כאשר מרבית הגידול יערך בסין ובהודו. בשנת 2000 היו בסין 20 כלי רכב ל - 1,000 נפש, בשנת 2010 – 40 כלי רכב ל 1,000 נפש ובעוד 23 שנים, בשנת 2035, צפויים להיות בסין 310 כלי רכב ל - 1,000 נפש – נתון הנמוך במקצת ממצבת כלי הרכב הנוכחית בישראל, ונמוך ממחצית ממצבת כלי הרכב בארצות הברית. בהודו, מספר כלי הרכב צפוי לעלות מ - 14 מיליון מכוניות כיום לכ - 160 מיליון מכוניות בשנת 2035.

מגזר התחבורה

סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה כי עד שנת 2035 מכוניות בעלות מנועי בעירה פנימית ימשיכו לשלוט בשוק הרכב העולמי, ולא תהיה מהפכה של מעבר לכלי רכב חשמליים או היברידיים. ההנחה היא שכלי הרכב בעתיד יהיו יעילים בצריכת דלק הרבה יותר מצי כלי הרכב הנע כיום. על סמך מגמות החקיקה בארצות הברית, ההנחה היא שעד שנת 2035 ארצות הברית תצווה בחקיקה על צריכת דלק ממוצעת של כ - 25 קילומטרים לליטר דלק, (- 60 מייל לגלון). לחצי האנרגיה לתחבורה צפויים לבוא מסין, הודו והמזרח התיכון, כאשר מדינות OECD צפויים להפחית את הביקושים.

מגזר התחבורה העולמי צורך זה מכבר למעלה מחצי צריכת הנפט העולמית, ונתח זה יגדל כאשר מספר מכוניות הנוסעים יוכפל ל - 1.7 ביליון מכוניות. הביקוש להנעת משאות על כבישים עולה במהירות, ואחראי לכמעט 40% מהגידול בביקושים לנפט בעולם. שימוש בנפט למשאיות עולה הרבה יותר מהר מהשימוש להנעת מכוניות נוסעים, בין השאר משום שהשיפורים בתקני צריכת דלק החלים על רכבי נוסעים מוחלים בקצב איטי יותר על משאיות.

עלייה בייצור נפט וגז בצפון אמריקה ויישום טכנולוגיות חדשות.

השינויים הדרמטיים בתחזית של סוכנות האנרגיה הבינלאומית משנת 2012 לעומת התחזיות הקודמות מתייחסים לתחזית כושר ייצור האנרגיה בצפון אמריקה, ובמיוחד בארצות הברית וקנדה, כתוצאה מיישום טכנולוגיות חדשות לכרייה והפקה של דלקים מאובנים. העדכון נובע בעיקר מהכושר להפיק נפט וגז טבעי באמצעות טכנולוגיות חדשות שהסירו מנעולים כלכליים ממשאבי נפט, גז, פצלי שמן, או חולות רווים בנפט, שעד עתה לא הייתה כדאיות כלכלית להפיק מהם אנרגיה.

בתחזית השנתית משנת 2007, סוכנות האנרגיה הבינלאומית צפתה כי משאבי הנפט והגז הידועים בעולם יספיקו לענות של הביקושים החזויים בשנת 2030, כאשר התפוקה תתרכז במדינות OPEC. באותה שנה הסוכנות חזתה, בתרחיש המיוחס לנתוני העבר, כי סך כל תפוקות הייצור של מדינות OPEC מנפט גולמי וגז נוזלי צפוי לעלות מ - 36 מיליון חביות ליום בשנת 2006, ל - 46 מיליון חביות ליום בשנת 2015, ול - 61 מיליון חביות ליום בשנת 2030. על בסיס הנחות אלו נחזה כי הנתח של מדינות OPEC בהיצע העולמי יעלה מ - 42% בשנת 2007 ל - 52% בשנת 2030. התחזית הייתה שסעודיה תשמור על הובלת ייצור הנפט בעולם עד שנת 2030. בשנת 2007 הסוכנות חזתה כי בשאר המדינות ייצור נפט וגז יעלה באיטיות עד שנת 2030, בעיקר מחולות נפט בקנדה. תחזיות קודרות הרבה יותר מאלו של סוכנות האנרגיה הבינלאומית פורסמו על ידי חוקרים ומנתחים שטענו בשנים האחרונות כי העולם קרוב ל-"שיא תפוקת הנפט", וכי בתוך שנים ספורות ייפסקו תגליות מאגרי הדלקים המאובנים בעולם ושאיבת משאבי הדלקים תלך ותאזל.

בניגוד דרמטי לתחזיות קודמות, הסתבר כי באמצעות שימוש בטכנולוגיות חדשות ניתן לכרות ולהפיק דלקים נוזליים ממאגרים שבעבר לא הייתה כדאיות כלכלית לעשות בהם שימוש. מאגרים כאלו נמצאים בצפון אמריקה, ובמיוחד בשטחי ארצות הברית. ארצות הברית מייבאת כיום כחמישית מצורכי האנרגיה שלה, ובעתיד היא צפויה להגיע לעצמאות אנרגטית ואף להפוך ליצואנית נפט, במיוחד לאחר שתגדיל באופן משמעותי את תפוקת האנרגיה ממאגרי גז שברשותה.

לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, כושר הייצור בארצות הברית כיום מתקרב לתפוקה של כ - 10 מיליון חביות נפט ליום, והוא צפוי לעלות לכ - 11.1 מיליון חביות נפט ליום בשנת 2020, בהשוואה לסעודיה שצפויה להפיק בשנת 2020 כ - 10.6 מיליון חביות נפט ליום. עוד לפני שנת 2020 ארצות הברית צפויה להפוך ליצרנית הנפט הגדולה בעולם ולעקוף את סעודיה ואת רוסיה. הגדלת היצע נפט בצפון אמריקה וביקושים לנפט באסיה יעבירו את מרכז הכובד של הסחר בנפט מהמערב למזרח. סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה שעד 2035 קרוב ל – 90% מהנפט במזרח התיכון ינוע לאסיה.

נסיגה עולמית מהפקת אנרגיה גרעינית בעקבות אסון הצונאמי ביפן.

בעקבות התרעות על נזקי שינוי האקלים כתוצאה משימוש עולמי מוגבר בדלקים מאובנים ניתנה בשנים האחרונות תשומות לב מוגברת לפוטנציאל הניצול של אנרגיה גרעינית, שהשפעתה על פליטת גזי חממה נמוכה. בשנת 2011 פקד את יפן אסון טבע כתוצאה מגלי צונאמי שהציפו שטחים ניכרים ביפן, ופגעו, בין השאר, בכור הגרעיני בפוקושימה. הסכנות מקרינה גרעינית בלתי נשלטת הסיגו לאחור בחינות שנערכו להקמת תחנות כוח גרעיניות ברחבי העולם. מדינות מובילות בתחום האנרגיה הגרעינית, ובהן יפן וצרפת, הודיעו על כוונתם להפחית את השימוש באנרגיה גרעינית בעקבות האסון. יחד עם זאת ברחבי העולם פועלים כורים גרעיניים, בעיקר בסין, יפן, צרפת, קוריאה, הודו ורוסיה. תפוקות האנרגיה של הכורים הגרעיניים ימשיכו לגדול במונחים מוחלטים, אך באופן יחסי חלקם בנתח הפקת החשמל בעולם ירד.

צמיחה בשימוש במקורות אנרגיות מתחדשים.

הרחבה מהותית של שימוש באנרגיות מתחדשות נערכת במדינות ה - OECD, אך לא במדינות המתפתחות והמתעוררות. סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה גידול יציב בשימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, ובהם כוח הידרו-אלקטרי, הרחבה מהירה של תשתיות המפיקות אנרגיה משמש ורוח וניצול ביו-דלקים. הפקת אנרגיה סולארית גדלה מהר יותר מפיתוח מקורות אנרגיה מתחדשים אחרים. כיום המקור העיקרי להפקת חשמל בעולם הוא פחם, ומקורות אנרגיה מתחדשים מספקים כמעט שליש מסך כל תפוקת החשמל. עד שנת 2015 מקורות אנרגיה מתחדשים יהפכו למקור השני בגודלו בעולם לייצור חשמל, ועד שנת 2035 הם ידביקו את הפחם כמקור הראשי לייצור חשמל בעולם.

הגידול העולה במקורות אנרגיה מתחדשים מודגש על ידי עלויות טכנולוגיות יורדות, עליה במחירי הדלקים המאובנים ומחירי הפחמן, אך בעיקר על ידי סובסידיות נמשכות - מ - 88 ביליון דולר ברחבי העולם בשנת 2011, הן צפויות לעלות לקרוב ל – 240 ביליון דולר בשנת 2035.

החייאת מגזר הנפט בעיראק.

בעשורים האחרונים עיראק הייתה מסובכת בסכסוכים עם שכנותיה וסבלה מחוסר יציבות שגרמה להקטנת תפוקות הנפט במדינה זו. כיום עיראק מגדילה באופן ניכר את כושר הייצור שלה במטרה להדביק את עיכובי העבר. סוכנות האנרגיה הבינלאומית צופה שעד שנת 2035 המקור לכ - 45% מהגידול בייצור הנפט בעולם יהיה מעיראק, וזו תיהפך עד 2030 ליצואן הנפט השני בגודלו בעולם, שיעקוף את רוסיה. בשנת 2020 תפוקות הנפט בעיראק צפויות להיות מעל 6 מיליון חביות נפט ליום, ואלו יעלו ליותר מ – 8 מיליון חביות נפט ליום עד שנת 2035. תפוקות אלו יהפכו את עיראק לספק מפתח של נפט בעיקר לאסיה.

שיפור יעילות וחסכון בצריכת אנרגיה.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית מציינת כי התייעלות בצריכת אנרגיה היא ברירת מפתח של מעצבי מדיניות אנרגיה המבקשים לשמור על ביטחון אנרגטי, אך הפוטנציאל הגדול לשיפור יעילות צריכת אנרגיה לא ממומש וההתקדמות איטית ביותר. סין הציבה מטרה של הפחתת 16% בעצימות האנרגיה עד שנת 2015, ארצות הברית אימצה תקני כלכלת דלק חדשים, האיחוד האירופי התחייב לקצץ 20% מביקושי צריכת האנרגיה שלו בשנת 2020, ויפן מכוונת לקצץ 10% מצריכת החשמל עד שנת 2030.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית מניחה כי ארבע חמישיות מפוטנציאל החיסכון באנרגיה נמצא במגזר הבנייה אך נותר ללא מיצוי. לטענת הסוכנות, ללא פריצות דרך טכנולוגיות בלתי צפויות, עם תרחישי יעילות אנרגיה ניתן לחתוך בחצי את ביקושי האנרגיה הראשוניים עד שנת 2035.

הגדלת גישה למקורות אנרגיה למדינות עניות.

על פי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, קרוב ל - 1.3 ביליון אנשים ברחבי העולם חיים ללא גישה לחשמל וכ - 2.6 ביליון אנשים ללא גישה למתקני בישול נקיים. 10 מדינות – 4 באסיה המתפתחת ו - 6 באפריקה של תת-סהרה, כוללות שני שליש מהנפשות שאינן זוכות לחשמל.

הגשמת מטרות מדיניות הקשורות בשינוי האקלים כתוצאה מפליטת גזי חממה.

בתחזית סוכנות האנרגיה הבינלאומית משנת 2007 נטען כי לפי תרחיש הייחוס לעבר פליטות פחמן דו חמצני בשנת 2030 יהיו גבוהות ב 57% לעומת אלו שבשנת 2005, ורק ב 25% לפי תרחיש המניח שינקטו צעדים מדיניים להפחתת גזי חממה ולחסכון בצריכת אנרגיה. בתחזית משנת 2012 נטען כי ארבע חמישיות מפליטות הפחמן דו חמצני בעולם מקובעות על ידי תחנות כוח, מפעלים ובניינים קיימים, ולכן חשוב לפעול במהירות לפני שנקבעות תשתיות ארוכות טווח נוספות. מקורם של כשני שלישים מהפליטות הוא שימוש בפחם. ההתרחקות מהקמת כורים גרעיניים בעקבות האסון ביפן מרחיקה את היעדים להפחתת גזי חממה. סוכנות האנרגיה הבינלאומית מציינת בשנים האחרונות את הפוטנציאל הלא ממוצה של שימוש בטכנולוגיות ללכידה ואחסון פחמן כאמצעי להקל על פליטות גזי חממה.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית סומכת את הנחותיה בנוגע לשינוי האקלים על פרסומים של ה-"פנל הבין ממשלתי אודות שינוי האקלים". בתחזית שנערכה בשנת 2007 נחזה שהעלייה בצריכת האנרגיה בעולם תגרום תוך 25 שנים לעלייה של הטמפרטורה הממוצעת בעולם בכ - 3 מעלות צלסיוס. בתחזית של שנת 2012 נצפה כי לפי תרחיש ייחוס לעבר הטמפרטורה הממוצעת בעולם תעלה ב - 3.6 מעלות צלסיוס, אך לפי תרחיש של נקיטת אמצעי יעילות אנרגטית והפחתת פליטות רק ב - 2 מעלות צלסיוס.

על עשייה, תחזיות וניבוי

תרחישי הייחוס של סוכנות האנרגיה הבינלאומית מבוססים על נתונים היסטוריים ועל ההנחה שהמגמות לעתיד ימשיכו את מגמות העבר. תרחישים אלו אינם מביאים בחשבון השפעות לא ידועות. תחזית 2012 מפתיעה משום שקודם לכן לא נלקחו בחשבון פריצות דרך טכנולוגיות – כמו אלו שהביאו למיצוי מאגרי דלקים מאובנים בצפון אמריקה, לא הובאו בחשבון אסונות טבע – כמו זה של הצונאמי שפקד את יפן, או גלי מלחמה ושלום – כמו אלו שפקדו את עיראק והשפיעו על תפוקות הנפט שלה. אך זעזועים שונים הם חלק מההיסטוריה, וגם אם טיבם, מקומם וזמנם אינו ידוע מראש, קיימת ודאות גבוהה שהם יתרחשו. מכאן עולה השאלה מה ערכן של תחזיות לטווח של 25 שנים, המוכיחות כי אלו שנערכו רק לפני 5 שנים מכזיבות?

התחזיות של סוכנות האנרגיה הבינלאומית אינן מבוססות על כדורי בדולח, מטרתן היא לצלצל בפעמוני התרעה על תרחישים מסוכנים הצפויים אם העסקים ימשכו כרגיל. חלק מהציבור ורוב מעצבי המדיניות המבוגרים מתכננים לשנת 2035 חיים לאחר פרישה לגמלאות או לדיור מוגן, ומתקשים לחשוב האם יהיה מקור אנרגיה זמין ובר השגה לתנור שיסיק את מגוריהם, או דלק להזין את נסיעותיהם. תחזיות לשנות דור אחד קרובות הרבה יותר מכפי שנדמה. מוטב להתחיל בתהליכי שינוי חשיבה ומדיניות מוקדם ממאוחר.

מקורות וחומר לעיון:

סוכנות האנרגיה הבינלאומית

World Energy Outlook 2012 - Executive Summary

World Energy Outlook 2007 – Executive Summary

Whoa! 1.7 billion cars on the road by 2035, Phil LeBeau, CNBC, 13.11.2012

 

כתבות קשורות:
Comments