עשרת העקרונות לפיתוח בר-קיימא ברשות המקומית

פורסם: 7 באפר׳ 2011, 10:49 על ידי: Sustainability Org   [ עודכן 10 באפר׳ 2011, 1:59 ]
רשות מקיימת היא רשות מקומית שבה איכות החיים של האזרחים מבוססת על שימוש אחראי במשאבי הטבע תוך התחשבות ביכולת ההתחדשות שלהם, ועקרונות של צדק חברתי, יחד עם שאיפה לפיתוח וקידמה לכלל התושבים, בהווה ובעתיד.

1. קידום אנרגיה נקייה לשמירת האקלים והמשאבים הטבעיים
 • בניית תכנית להפחתת צריכת חשמל במוסדות ציבור, כולל יעדים כמותיים ולוחות זמנים.
 • גיבוש תכנית מעשית לעידוד שימוש באנרגיות נקיות (שמש, רוח) ברשות.
 • הפחתת פליטות משימושים תחבורתיים (פירוט בסעיף 6) ותעשייתיים.
 • מינוי אחראי אנרגיה ברשות.
 • התקנת (החלפת) אמצעי תאורה חדישים וחסכוניים: בתאורה הציבורית (כבישים, רמזורים) במבני ציבור וכדומה.
 • פעילות הסברה לחיסכון באנרגיה.
 • מעבר לציוד מתקדם ובעל יעילות אנרגטית גבוהה.

2. שיתוף הציבור בקבלת החלטות ובעשייה העירונית
שיתוף
 • יצירת מגוון ערוצי תקשורת והתקשרות עם כלל התושבים (ילדים, נוער, נכים, קשישים וכו'), כדי לאפשר דיאלוג מתמיד - מפגשים, אתר אינטרנט,
 • עיתונות, מוקד.
 • הקמת צוותי עבודה משותפים לרשות ולתושבים לתכנון וליישום הפעילות העירונית.
 • תמיכה בעמותות מקומיות: מתן סיוע מקצועי, הנחות בארנונה, שירותי משרד ושיתוף פעולה בפרויקטים המקדמים את הנושא.
 • קידום ועידוד יוזמות אשר משלבות עשייה משותפת למגזרים שונים בעיר - העסקי, החברתי והסביבתי.
 • שיפור חזות הרשות באמצעות אמנים מקומיים.
 • טיפוח התנדבות ופעילות תושבים למען סביבת חייהם.
שקיפות
 • שקיפות מלאה של עבודת הרשות ופרסום מידע מלא לציבור.
 • אימוץ ופיתוח מדדים למצב הסביבתי-חברתי של הרשות, מעקב שוטף אחריהם ופרסומם.
 • פתיחת ישיבות המליאה לתושבים - פרסום והזמנת הציבור, שידור ישיבות המועצה בטלוויזיה הקהילתית, הפצת כרזות ודפי מידע.
 • הצגת התקציב השנתי לחוות דעת הציבור.

3. ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה
 • גיבוש תכנית כוללת לאיכות סביבה ופיתוח בר-קיימא.
 • הקמת ועדה לאיכות הסביבה, והפעלתה השוטפת.
 • קיום יחידה סביבתית/ איגוד ערים / אגף לאיכות הסביבה.
 • איגום משאבים בין יחידות הרשות.
 • הכשרה לעובדי הרשות בנושאים הקשורים לקיימות ובריאות.
 • הסמכה למערכת ניהול סביבתי.
 • הטמעת עקרונות הרכש הירוק במכרזי הרשות לרבות: העדפה לייצור מקומי, העדפה למוצרים ידידותיים לסביבה, התחשבות בכל מחזור חיי המוצר
 • וחיסכון באריזות.
 • אכיפה שוטפת (על פי חוק רישוי עסקים, חוקים אחרים ותקנות), של נושאים סביבתיים.
 • יצירת שותפויות בין רשויות מקומיות ופעילויות בין-לאומיות לקידום קיימות מקומית.

4. אימוץ מדיניות של צדק סביבתי וחברתי
 • קידום בריאות לכל.
 • איתור הפערים במצב הבריאות והסביבה בין קבוצות ואזורים בעיר ונקיטת פעולה לצמצומם.
 • חיבור כל משקי הבית למים, חשמל וביוב.
 • קידום התחדשות עירונית, בדגש על אזורים חלשים.
 • חתירה לפריסה צודקת של היתרונות והחסרונות במרחב הרשות.
 • אבטחת נגישות שוויונית לפארקים וגנים לכלל הציבור.
 • אבטחת נגישות לבעלי מוגבלויות.
 • פריסה נרחבת של דיור שווה לכל נפש.
 • ניטור ופיקוח על מפעלי תעשייה למניעת זיהום ופגיעה בבריאות.

5. טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים
 • יצירת הגנה סטטוטורית ומנגנונים קבועים לשמירה על השטחים הפתוחים.
 • שמירה על יחס קבוע וגבוה של שטח פתוח לנפש.
 • פריסת השטחים הפתוחים בצורה המאפשרת נגישות לכל התושבים ובאופן מיוחד לילדים, לנכים ולבעלי מוגבלויות.
 • פיתוח כלל השטחים הפתוחים בתוך הרשות ובסביבתה וטיפוחם.
 • תמיכה במגוון הביולוגי המקומי על-ידי שימור בתי גידול והבטחת רציפותם.
 • ניצול המרחבים התת-קרקעיים וחיסכון בקרקע בשימושים עירוניים.

6. קידום חינוך סביבתי-חברתי וחינוך לבריאות
 • הגדלת מספר התכניות לקידום הבריאות והסביבה במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
 • שיתוף ילדים ונוער בעשייה עירונית פעילה, למען הסביבה, הקהילה והבריאות.
 • הפיכת מוסדות החינוך למוסדות ‘ירוקים’ ומקדמי בריאות.
 • קידום פרויקטים להגנה על בעלי חיים תוך שילוב מערכת החינוך המקומית.
 • טיפוח התרבות, המורשת והנוף המקומיים כמשאבים סביבתיים וחברתיים.
 • קידום הנגישות למידע וידע סביבתיים.

7. שימור וטיפוח מקורות המים
 • גיבוש תכנית לשימור הנחלים ומקורות המים בתחומי הרשות.
 • עידוד תכנון רגיש למים, הפניית מרזבי בתים להשקיית גינות, השארת שטחים לא מבונים לחלחול מים.
 • עידוד החיסכון במים במגזר הפרטי והציבורי.
 • מעבר לגינון בצמחייה חוסכת במים.
 • נקיטת פעולות להקטנת איבוד מים, לרבות חיפוי קרקע בגזם להקטנת האידוי וצמצום השטחים המרוצפים להגדלת החלחול.
 • טיפול מוסדר בשפכים עירוניים.
 • שימוש במים מושבים וניצול הנגר העירוני לצרכים עירוניים, ככל הניתן.

8. צמצום נפח פסולת עירונית
 • צמצום פסולת ועידוד ההפרדה במקור בכל המוסדות העירוניים והציבוריים בתחומי הרשות.
 • פעילות הסברה להטמעת צמצום והפרדת פסולת בקרב התושבים.
 • הפניית פסולת ביתית ותעשייתית למפעלי מיחזור.
 • פיתוח תכנית רשותית להפרדת חומרים מסוכנים מהפסולת הביתית, לרבות סוללות ופסולת אלקטרונית.
 • הקמת מרכזי איסוף ומיחזור שכונתיים לפסולת של קרטונים, עיתונים, מכלי פלסטיק וטקסטיל.
 • עידוד קומפוסטציה בחצר הבית (בבית הבודד) או במרכזי קומפוסטציה.
 • עידוד יישום חוק הפיקדון ברחבי הרשות.
 • הקמת מרכזי "יד שנייה".

9. פיתוח מערכות תעבורה סביבתיות ונגישות לכול
הכוונת התכנון והפעילות ביישוב למתן עדיפות לתחבורה ציבורית ולתחבורה בלתי ממונעת.
סלילת מסלולי אופניים ושבילים להולכי רגל בכלל מרחב הרשות, ובעיקר בצירים המובילים למוסדות חינוך, תרבות ולמבני ציבור.
ארגון הסעות ציבוריות לבתי ספר ומוקדי תעסוקה ובידור.
מתן תמריץ לעובדים להשתמש בתחבורה ציבורית ובמערכת היסעים משותפת.

10. עידוד כלכלה מקומית
תמיכה במפעלים ובעסקים הפועלים בשטח הרשות ואשר מספקים תעסוקה לתושבים.
שיתוף גורמי התעשייה והעסקים המקומיים בפעילות העירונית.
מתן העדפה לייצרנים וספקים מקומיים, ככל הניתן.
עידוד ותמיכה ביוזמות לייצור אנרגיה נקייה ברשות.
מתן תמיכה למפעלים המאמצים קוד התנהגות מקיים, מקדם בריאות ואחריות חברתית.
חיזוק הקשר בין מערכת החינוך לתעשייה ולעסקים המקומיים.
הקמת חממה ליזמות מקומית.
עידוד ותמיכה ביוזמות לתעשייה ירוקה/אקולוגית.
עידוד ותמרוץ הקהילה לפיתוח מותגים מקומיים, שווקי איכרים, בנקי זמן וכד'.

מקור: המרכז לקיימות מקומית
Comments